23.06.2024


Наредба N3/1999г. за създаване и подържане на регистър на земеделските производители 351.72 KB
НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 114.00 KB
Наредба N 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 5.35 MB
Наредба 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрени схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане 1.71 MB
Наредба 105 от 22 август 2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол 87.00 KB
Наредба N 3 от 23 февруари 2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с директива 2000/60/ЕО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 1.30 MB
Наредба N 11 от 6 април 2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от програмата за развитие на селските раойни за периода 2007-2013 година 3.52 MB
Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 1.36 MB
Наредба N 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход 254.18 KB
Наредба N16/19.07.2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове 1.08 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги