20.07.2024


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР - СТОЯН КУНЕВ

 

Функции

1. Ръководи, координира и контролира дейността на областната дирекция за                 точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на директора;

2. Отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на     областната дирекция;

3. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната               дирекция;

4. Контролира работата с документите, тяхното съхраняване и опазването на                 служебната тайна;

5. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване     на граждани и юридически лица; 

6. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната                   дирекция;

7. Изпълнява и други задачи, възложени му от директора.


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги