07.12.2023


06.01.2022г. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 г. 111.76 KB
06.01.2022г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград на основание чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация и форматите, в които е достъпна 57.39 KB
04.03.2021г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград на основание чл.15а, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация и форматите, в които е достъпна 64.05 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г. 111.77 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 84.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. 85.00 KB
Заповед № РД-11-24/17.01.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Разград за утвърждаване на вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна дирекция „Земеделие” - Разград 69.00 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗГРАД 184.00 KB
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - приложение №1 към заповед № РД-11-24/17.01.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Разград 36.00 KB
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗГРАД, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКТУРА 20.27 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа