23.06.2024


Административни услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър 325.63 KB
Със заповед № РД-04-13/28.06.2019 г. на Директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Разград, за длъжностно лице по защита на данните за ОД „Земеделие“ – Разград е определен Искрен Генов – юрисконсулт в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“. Телефон за връзка: 084/616 012 22.00 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 188.88 KB
Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ - Разград 141.25 KB
Заповед № РД-11-171/10.10.2018 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Разград за одобряване на инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ - Разград 82.00 KB
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ за потребителите на административни услуги относно реда за предоставяне на административни услуги, за подаване на мнения, сигнали и предложения 155.50 KB
Заявление за комплексно административно обслужване 17.27 KB
Протокол за устно запитване 62.37 KB
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ С НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ РАЗГРАД И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАТО НЕЙНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВEНА 103.50 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗГРАД 147.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа