новини
Всички новини

29.01.2016 г.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЗЪРНОТО

 

Декларациите  се предоставят на хартиен носител или по електронен път на следния електронен адрес: zarno_razgrad@mail.bg.При възникнали въпроси можете да се обръщате към младши експерт Али Палов - тел: 0882882377.

 

 
Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно - приложение № 1 към чл. 4, ал.2 от Наредба 23/29.12.2015г.Декларация за местата за съхранение наличното количество зърно в тях - приложение № 2 към чл. 11, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г.Декларация за количеството произведено и налично зърно - приложение № 3 към чл. 14, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г.Декларация за преработено количество зърно - приложение № 7 към чл.19, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г.УКАЗАНИЯ за попълване декларациите по чл.11, ал.1 (приложение № 2) и чл.14, ал. 1 (приложение № 3) от Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърното НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО

 

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс за поправка на допусната техническа грешка в споразумението по чл. 37в, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землището на гр. Лозница, община Лозница, област Разград за стопанската 2014-2015 година 78.00 KB
Заповед № РД 46-287 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014 г., част от Системата за идентификация на земеделските парцели 721.84 KB
Заповед № РД 46-288 от 06.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализирания слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели 376.94 KB
Раководство на МЗХ за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за кампания 2015 година. 867.41 KB
Списък на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014/2015г. находящи се на територията на област Разград, във връзка със заповед РД 46-235/27.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните. 45.00 KB
Заповед № РД 46-235/27.02.2015г. на Министъра на земеделието и храните 1.65 MB
Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс за длъжността „началник” на Общинска служба по земеделие – Кубрат – 1 работно място и Общинска служба по земеделие – Лозница – 1 работно място, Главна дирекция ”Аграрно развитие”, Областна дирекция "Земеделие" - Разград. 79.00 KB
Одобрен образец на заявление по чл.37 и, ал.5, във връзка с ал.1, изр. първо от ЗСПЗЗ с Приложения № 1, 2 и 3 и образец на декларация по чл.313 от НК за липса на задължения по чл.37и, ал.1, изр. второ от ЗСПЗЗ 1.48 MB
Заповед № РД-11-11/19.01.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" Разград на основание чл.56п, ал.1 от ППЗСПЗЗ за класиране на участниците в проведен на 13.01.2015г. търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имот в землище на с. Севар, община Кубрат 79.00 KB
Заповед № РД09-23/20.01.2015г. на Министъра на земеделието и храните за удължаване срока за заверка на дневници за изразходено гориво по схемата за намален акциз на горива 32.40 KB
 1. «
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 8. 27
 9. 28
 10. 29
 11. 30
 12. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 414"

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа