новини
Всички новини

29.01.2016 г.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЗЪРНОТО

 

Декларациите  се предоставят на хартиен носител или по електронен път на следния електронен адрес: zarno_razgrad@mail.bg.При възникнали въпроси можете да се обръщате към младши експерт Али Палов - тел: 0882882377.

 

 
Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно - приложение № 1 към чл. 4, ал.2 от Наредба 23/29.12.2015г.Декларация за местата за съхранение наличното количество зърно в тях - приложение № 2 към чл. 11, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г.Декларация за количеството произведено и налично зърно - приложение № 3 към чл. 14, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г.Декларация за преработено количество зърно - приложение № 7 към чл.19, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г.УКАЗАНИЯ за попълване декларациите по чл.11, ал.1 (приложение № 2) и чл.14, ал. 1 (приложение № 3) от Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърното НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО

 

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ЗАПОВЕД И МЕТОДИКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СЛОЙ "ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ" 2.42 MB
РЕШЕНИЕ № 3 от 13.11.2014 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 38.00 KB
Решение № 2 от 28.08.2014г. на Комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 36.00 KB
Протокол № 1/08.08.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол от 07.06.1994г. за приемане на парцеларния план на стопански двор на с. Ловско, общ. Лозница. 38.62 KB
Заповед № РД-11-131/25.08.2014г. за одобряване на протокол за поправка на очевидна фактическа грешка в Протокол от 07.06.1994г. за приемане на парцеларния план на стопански двор на с. Ловско, общ. Лозница. 89.50 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за определеня на комисии, които да ръководят сключването на споразумението между собственици и/или ползватели за създаване на масивите за ползване за стопанската 2014/2015 година. 102.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността "главен директор" на Главна дирекция "Аграрно развитие", Областна дирекция "Земеделие" - Разград 76.50 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под НАЕМ на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, считано от стопанската 2014-2015 година 97.00 KB
СПИСЪК НА ИМОТИТЕ обект на търга /първа тръжна сесия/ за отдаване под НАЕМ на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, считано от стопанската 2014-2015 година 294.39 KB
Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под АРЕНДА на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, считано от стопанската 2014-2015 година 86.00 KB
 1. «
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 8. 29
 9. 30
 10. 31
 11. 32
 12. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 414"

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа