21.07.2024


Новини

Всички новини

01.11.2021 г.

Електронни административни услуги предоставяни от областна дирекция „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - Плевен

52 броя услуги се предоставят от Областна дирекция "Земеделие" – Плевен

1.     Въвеждане и/или предоставяне на координати (х,у) на гранични точки на имот Идентификатор на услуга : 1823

2.     Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите Идентификатор на услуга : 281

3.     Заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване Идентификатор на услуга : 702

4.     Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи Идентификатор на услуга : 1828

5.     Заснемане и координиране на трайни насаждения Идентификатор на услуга : 1361

6.     Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове Идентификатор на услуга : 283

7.     Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи Идентификатор на услуга : 2520

8.     Изготвяне на скица на имот Идентификатор на услуга : 501

9.     Изготвяне на трасировъчен карнет на масив за ползване Идентификатор на услуга : 282

10.  Издаване на акт за категоризиране на земеделски земи Идентификатор на услуга : 1360

11.  Издаване на препис от решение на поземлена комисия или Общинска служба по земеделие Идентификатор на услуга : 1824

12.  Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/ изтекъл срок на амортизация Идентификатор на услуга : 905

13.  Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн Идентификатор на услуга : 2647

14.  Издаване на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди с площ до 50 дка Идентификатор на услуга : 904

15.  Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им Идентификатор на услуга : 2572

16.  Издаване на удостоверение за вписване в базата данни на нов обект за съхранение на зърно - Идентификатор на услуга : 2567

17.  Издаване на удостоверение за идентичност на имот Идентификатор на услуга : 1164

18.  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) Идентификатор на услуга : 2134

19.  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) Идентификатор на услуга : 2133

20.  Издаване на удостоверение за предоставени данни за нанесени обекти в картата на възстановената собственост Идентификатор на услуга : 1363

21.  Издаване на удостоверение за реституционни претенции - Идентификатор на услуга : 703

22.  Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка - Идентификатор на услуга : 497

23.  Издаване партида на имот Идентификатор на услуга : 1440

24.  Изработване и преработване на план на новообразуваните имоти Идентификатор на услуга : 910

25.  Изработване на копие от карта или нейна част Идентификатор на услуга : 538

26.  Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот Идентификатор на услуга : 1362

27.  Изработване на скица-проект за делба, разделяне или обединяване на имоти Идентификатор на услуга : 906

28.  Оцифряване на палцеларен план на стопански двор Идентификатор на услуга : 914

29.  Подаване на завление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ Идентификатор на услуга : 9605

30.  Подаване на заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ Идентификатор на услуга : 9604

31.  Предоставяне на баланс по характеристики Идентификатор на услуга : 495

32.  Предоставяне на достъп до обществена информация Идентификатор на услуга : 2

33.  Предоставяне на координати (X,Y) на точки от опорната мрежа с репераж Идентификатор на услуга : 1124

34.  Предоставяне на цифрова информация в SHP и/или DBF формат Идентификатор на услуга : 9601

35.  Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 м. Идентификатор на услуга : 496

36.  Преработване на парцеларен план на стопански двор Идентификатор на услуга : 733

37.  Проверка и контрол при съвместяване с картата на възстановената собственост на местоположението и предназначение на... Идентификатор на услуга : 292

38.  Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи Идентификатор на услуга : 2521

39.  Регистрация на земеделски стопани Идентификатор на услуга : 1822

40.  Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) Идентификатор на услуга : 1101

41.  Регистрация на производителите на бубено семе Идентификатор на услуга : 475

42.  Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици Идентификатор на услуга : 1115

43.  Регистрация на розопроизводители, розопреработватели и обекти за производство на продукти от цвят на маслодайна роза Идентификатор на услуга : 3116

44.  Регистрация на тютюнопроизводители Идентификатор на услуга : 2652

45.  Регистриране на договори за аренда и наем, и издаване на талон за регистрация Идентификатор на услуга : 989

46.  Регистриране на заявления за подпомагане на земеделски стопани по схемите за директни плащания - Идентификатор на услуга : 1117

47.  Справка за налична информация от регистъра за масив Идентификатор на услуга : 908

48.  Справка за налична информация от регистъра на собствениците Идентификатор на услуга : 1163

49.  Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат) Идентификатор на услуга : 1118

50.  Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти Идентификатор на услуга : 907

51.  Трасиране и/или заснемане и координиране границите на имотите Идентификатор на услуга : 1116

52.  Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот Идентификатор на услуга : 1679

 

 
Как да използваме електронни административни услуги


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа