25.03.2023

График за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за пролетната кампания в общ. Каварна за м. април 2023 г. 649.69 KB
Програма за провеждане на втора Национална информационна кампания „Възможности за подкрепа на земеделските стопани - 2023 г.“ – 16.03.2023 г., 9,30 ч., зала „Европа“ в сградата на Областна администрация, гр. Добрич 65.66 KB
График за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за пролетната кампания в общ. Ген. Тошево за 2023 г. 1.01 MB
З А П О В Е Д № РД-04-30. гр.Добрич, 10.03.2023 г. за изменение на парцеларен план с. Ловчанци и с. Спасово 66.72 KB
Днес 10.03.2023 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-30/10.03.2023 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добриче одобрено частично изменение на план за парцелиране с. Спасово и с. Ловчанци 56.92 KB
Списък със свободни пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на Област Добрич за отдаване под наем или аренда за стоп. 2023/2024 г. одобрен със Заповед № РД-46-63/28.02.2023 г. на министъра на земеделието 19.49 KB
Решение № 2/22.02.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 76.50 KB
Решение № 1/17.01.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 68.00 KB
Заповед N РД-04-18/20.02.2023 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по §12а от ПЗР ЗСПЗЗ от Стопански двор, с. Козлодуйци, общ. Добричка 78.54 KB
Заповед N РД-04-19/20.02.2023 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти, негодни за земеделско ползване по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ от Стопански двор, гр. Тервел 79.68 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712