28.02.2024

Протокол от 19.02.2024 г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти, съседни на имотите, обект на търга от стопански дворове, с. Бранище и с. Ловчанци, общ. Добричка 77.19 KB
Протокол от 19.02.2024 г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти от стопански дворове, с. Зърнево, общ. Тервел и с. Ловчанци, общ. Добричка 80.74 KB
Заповед № РД-04-23/02.02.2024 г. за резултатите от проведена Тръжна сесия за продажба на поземлени имоти частна държавна собственост съседни на имота обект на търга, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в област Добрич. 455.67 KB
Заповед № РД-04-22/02.02.2024 г. за резултатите от проведена Тръжна сесия за продажба на поземлени имоти частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в област Добрич. 451.65 KB
Протокол № А-1-2-1/ 31.01.2024 от проведе явен търг по смисъла на чл.47л от ППЗСПЗЗ за имоти с идентификатори 57087.15.36 и 57087.17.13, находящи се в землището на с. Подслон, общ. Добричка. 70.82 KB
Решение № 1/26.01.2024 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 106.50 KB
Данни за размера на средно рентно плащане за стопанска 2024/2025 г. по общини, определено на база действащи договори за предходната стоп. 2023/2024 г. 26.76 KB
Протокол от 24.01.2024г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 77.39 KB
Протокол от 17.01.2024 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ за продажба на поземлени имоти частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански двор в землището на с. Царевец, общ. Добричка и в регулацията на гр. Каварна 78.22 KB
Протокол от 17.01.2024 г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот частна държавна собственост, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване, за лица, собственици на имоти, съседни на имота предмет на търга, в границите на стопански двор в регулацията на гр. Каварна 76.93 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712