16.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 – 302 25.09.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Веселие, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019г.-публикувана на 02.10.2018г. 1.43 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 301 25.09.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019г.-публикувана на 02.10.2018г. 1.21 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 408 01.10.2018г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.2, във връзка с чл. 72а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр.Приморско, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019г.-публикувана на 02.10.2018г. 306.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 300 25.09.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019г.-публикувана на 02.10.2018г. 686.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 304 25.09.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с.Писменово, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019г.-публикувана на 02.10.2018г. 288.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –303 25.09.2018г. гр. Бургас; На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), след като разгледах, обсъдих и оцених доказателствения материал по административната преписка за землището на с. Ново Паничарево, община Приморско, област Бургас, за стопанската 2018 – 2019г.-публикувана на 02.10.2018г. 1.92 MB
Обява за изготвени регистри по чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ 15.62 KB
Обявление за изготвени регистри по чл.72 от ППЗСПЗЗ за землищата на Община Приморско 55.68 KB
З А П О В Е Д № РД 11-221/06.08.2018г. гр.Бургас за откриване процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. за землища на Община Приморско 106.00 KB
О Б Я В А - В изпълнение на чл.72 б, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019г. на основание чл.37в от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересовани лица, че на основание издадени заповеди по реда по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията ще се проведат в сградата на ОСЗ Приморскo-Царево 66.00 KB


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg