новини
 • 28.07.2022 г.
  Заповед № РД09-858/ 28.07.2022 г., на министъра на земеделието, която допълва Заповед № РД09-847/22.07.2022 г. във връзка с пожарите и забраната за косене.
  прочети >>
 • 25.07.2022 г.
  Заповед РД 09-847/22.07.2022 г. за забрана за косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти през периода от 25-07-2022г. до 07-08-2022г. вкл.
  прочети >>
 • 20.07.2022 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2022 г. Заповед и графици за проверка
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Следваща страница >>
актуално


актуално ново Документи и Заповед № РД-04-146/25.07.2022 г. гр. Перник за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ. 970.17 KB
актуално ГРАФИК за дейността на КТИ от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец август 2022 г. 63.81 KB
важно 20.07.2022 Заповед №РД 09-823 от 14.07.2022 г. на министъра на земеделието за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022 402.16 KB
05.07.2022 УКАЗАНИЯ по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2022-2023 година 9.13 MB
актуално П Р О Т О К О Л в изпълнение на Заповед № РД-04-119/20.06.2022г. на Директора на ОД „Земеделие” – Перник за избор на оценител на земеделски земи и трайни насаждения. 64.71 KB
актуално П Р О Т О К О Л в изпълнение на Заповед № РД-04-116/20.06.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Перник за избор на независим оценител на недвижими имоти. 65.00 KB
30.06.2022 ГРАФИК за дейността на КТИ от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец юли 2022 г. 63.50 KB
24.06.2022 Р Е Ш Е Н И Е № 3 от 23.06.2022 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 346.05 KB
17.06.2022 П Р О Т О К О Л по чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Перник 81.35 KB
ново Образец на оферта за оценители 723.08 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

 

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи

 

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

 

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

 

Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg

 

 Длъжностно лице, определено за извършване на справки за длъжници към DPF и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Севделина Георгиева - гл. експерт в ГДАР

 тел. 076/603481