новини
 • 29.04.2020 г.
  Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на диватаle...
  прочети >>
 • 26.03.2020 г.
  Възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани он лайн с цел ограничаване движенията и облекчаване на животновъдите
  прочети >>
 • 24.03.2020 г.
  Съобщение за земеделските стопани във връзка с пропуска през контролно-пропускателни пунктове
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Следваща страница >>
актуално


важно С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отстраняване на несъответствие в ПНИ на стопанския двор на с.Боснек, общ. Перник. 67.00 KB
важно С Ъ О Б Щ Е Н И Е за приет план на новообразуваните имоти за стопанския двор на заличеното ТЗКС, гр.Перник (кв.Църква), общ.Перник, обл.Перник 66.50 KB
актуално ново П Р О Т О К О Л по чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Перник. 93.20 KB
актуално ново Р Е Ш Е Н И Е № 2 от 12.06.2020 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 75.50 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД – 174/08.06.2020 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Перник за откриване на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник с начин на трайно ползване „ниви“ за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури за срок от пет стопански години и имоти с НТП „изоставена орна земя“ за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година; СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ ИМОТИ; ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА 475.43 KB
актуално ново Г Р А Ф И К за дейността на КТИ на ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец юни 2020 г. 63.60 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД - 166 /29.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник, за обявяване на ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН при извършване на дейности в земеделските земи на територията на област Перник за периода от 01.06.2020 г. до 30.11.2020 г. 42.38 KB
важно актуално Противопожарна безопасност 2020 21.60 KB
важно актуално О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000314 „Ребро“. Защитената зона е разположена в землищата на с. Кривонос и с. Ребро, община Брезник, област Перник. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Перник (гр. Перник, ул. „Благой Гебрев“ № 15, ет. 1). В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими. 885.57 KB
30.03.2020 ЗАПОВЕД № РД-136/30.03.2020 год. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник, издадена на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с чл.37в, ал.7, изречение трето от ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № РД-312/01.10.2019 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”-Перник с правно основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ 91.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »