новини
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 08.11.2021 г.
  Стопаните могат да кандидатстват в общинските служби по земеделие по схемата за Ковид-19
  прочети >>
 • 06.08.2021 г.
  ВАЖНО!!! УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-09-788/05.08.2021Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Следваща страница >>
актуално


Р Е Ш Е Н И Е № 7 от 14.12.2021 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 78.50 KB
актуално ново Р Е Ш Е Н И Е № 6 от 11.11.2021 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 79.00 KB
актуално ново ЗАПОВЕД № РД-04-290/08.11.2021 год. за класацията от проведена първа процедура на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизираната територия, като право на участие имат само собствениците на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота, обект на търга 65.27 KB
Заповед № РД-04-290/08.11.2021 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник относно търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизираната територия. 381.98 KB
актуално 3 A П O B E Д № РД 20-140/ 01.10.2021 на Министъра на змеделието, горите и храните. 581.54 KB
актуално 3 A П O B E Д PД 20-141/ 01.10.2021 на Министъра на земеделието горите и храните. 609.88 KB
актуално ново Заповед № РД 20-135/27.09.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 33б, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) 148.21 KB
актуално ново Заповед № РД 20-134/27.09.2021г. на министъра на земеделието, храните и горите, на основание чл. 33б, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). 130.21 KB
актуално ново Г Р А Ф И К за дейността на КТИ от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през октомри 2021 г. 63.87 KB
актуално ново В А Ж Н О!!! ОТНОСНО: РЕГИСТРАЦИЯ / ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3/1999 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. 34.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 295"

  

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна за предназначението на земеделските земи

-------------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

-----------------------

Образец на заявлението по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015г на МЗХ  

-----------------------

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

---------------------

Решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ по години

-------------------

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС