новини
 • 27.08.2021 г.
  ВАЖНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ – От 01.09.2021 г. до 24.09.2021 г. стартира приема на заявления по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 • 06.08.2021 г.
  ВАЖНО!!! УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЗАПОВЕД № РД-09-788/05.08.2021Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
  прочети >>
 • 29.07.2021 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. Следваща страница >>
актуално


актуално ново Р Е Ш Е Н И Е № 5 от 17.09.2021 година на КОМИСИЯТА ПО чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 86.50 KB
актуално График за дейността на КТИ за месец септември 2021г. 63.92 KB
актуално НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ – ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО ИЛИ СКЛАДОВЕ В ТЯХ 38.87 KB
важно 10.08.2021 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ГРАФИЧНАТА ЧАСТ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЯ ПО 37в и 37ж от ЗСПЗЗ 72.05 KB
актуално П Р О Т О К О Л № 1/30.07.2021 г. от първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имоти частна държавна собственост, представляващи земеделски земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящи се извън урбанизираната територия. 114.50 KB
актуално График за дейността на КТИ - месец август 2021г. 63.55 KB
важно актуално ново Заповед №РД 09-761 от 27.07.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 7.19 MB
актуално ново П Р О Т О К О Л № 1/23.07.2021 г. от проведена тръжна сесия по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Перник. 97.50 KB
актуално П Р О Т О К О Л № 1/21.07.2021 г. от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2021/2022 година за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи, с начин на трайно ползване „нива” от държавния поземлен фонд в област Перник. 114.00 KB
20.07.2021 Р Е Ш Е Н И Е № 4 от 16.07.2021 година на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 75.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »