новини
 • 17.11.2023 г.
  Стопаните кандидатстват за de minimis от 20 ноември до 1 декември
  прочети >>
 • 01.11.2023 г.
  ПОКАНА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!!
  прочети >>
 • 15.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. Следваща страница >>
актуално


важно 16.11.2023 търг П Р О Т О К О Л № 1/10.11.2023 г. от проведена тръжна сесия по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем за една стопанска година на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в област Перник. 125.50 KB
важно 13.11.2023 търг П Р О Т О К О Л № 1/10.11.2023 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2023/2024 година за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи, с начин на трайно ползване „нива” от Държавния поземлен фонд в област Перник. 75.50 KB
ВАЖНО!!! актуално КАНИМ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ НА 16.11.2023г. ОТ 11.00 ЧАСА В ЗАЛА ПАНОРАМА ГР.ПЕРНИК ВЪВ ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ МЕТОДА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕД ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. 55.75 KB
ново 23.10.2023 Откриване на ВТОРА тръжна процедура за провеждане на търг за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ СЕКЦИЯ "ОБЯВЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ДПФ" И ПОДСЕКЦИЯ "ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ОТ ДПФ"!!!! 122.01 KB
ВАЖНО!!! 08.09.2023 Протоколи от проведени търгове за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд! 13.06 KB
актуално ново Протокол на комисия за избор на независим оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки за продажба на имоти, частна държавна собственост в бившите стопански дворове по реда на чл. 27, ал. 6 и чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 73.46 KB
актуално ново Протокол на комисия за избор на оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки за продажба на земи, отговарящи на условията на § 12а от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/. 72.03 KB
ВАЖНО!!! Откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ СЕКЦИЯ "ОБЯВЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ДПФ" И ПОДСЕКЦИЯ "ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ ОТ ДПФ"!!!! 4.92 MB
13.07.2023 П О К А Н А - на основание чл. 105, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ОД „Земеделие” – Перник, организира избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки за продажба на земи, отговарящи на условията на § 12а от Преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 317.25 KB
13.07.2023 П О К А Н А - на основание чл. 56а, ал. 4, т. 2 и чл. 56ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ОД „Земеделие” – Перник, организира избор на оценители на недвижими имоти, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, за изготвяне на пазарни оценки за продажба на имоти, частна държавна собственост в бившите стопански дворове по реда на чл. 27, ал. 6 и чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 333.18 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

 

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи

 

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

 

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

 

Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg

 

 Длъжностно лице, определено за извършване на справки за длъжници към DPF и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Севделина Георгиева - гл. експерт в ГДАР

 тел. 076/603481

Ежегодни цели на администрацията за 2023г..