новини
 • 15.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 15.02.2023 г.
  Заповед №РД 09-94 от 31.01.2023 г. на министъра на земеделието за окончателни специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, част от Системата за идентификация на земеделските парцели
  прочети >>
 • 06.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. Следваща страница >>
актуално


важно ЗАПОВЕД № РД-04-108/25.05.2023 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник за обявяване на ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН при извършване на дейности в земеделските земи на територията на област Перник 247.90 KB
важно СЪОБЩЕНИЕ: Общинска служба по земеделие гр. Трън се премести на нов адрес! 215.30 KB
актуално ПРОТОКОЛ И СПИСЪК на средните стойности на арендните вноски за ползване на земеделски земи, определени съгласно §2е от ДР на ЗСПЗЗ, на база стопанска 2021-2022 година, за землищата на територията на Област Перник. 695.98 KB
07.03.2023 Заповед № РД-04-50/06.03.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ - Перник за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост върху имот частна държавна собственост, незает със сгради и съоръжения, негоден за земеделско ползване и неподлежащ на възстановяване, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кондофрей, общ. Радомир, в който право на участие имат всички заинтересовани лица 61.28 KB
22.02.2023 С Ъ О Б Щ Е Н И Е - със Заповед № РД-04-42/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие”-Перник са одобрени приетите промени относно отстраняване на несъответствия в парцеларния план на стопанския двор на заличеното ТЗКС в с. Долни Раковец, общ. Радомир и действителното положение на терен 236.17 KB
07.02.2023 СЪОБЩЕНИЕ - на основание чл. 45, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, Ви уведомяваме, че с Протокол № 1 от 06.02.2023 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-04-20/31.01.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“- Перник, са приети промени относно отстраняване на несъответствия в парцеларния план на стопанския двор на заличеното ТЗКС в с. Долни Раковец, общ. Радомир 233.71 KB
03.02.2023 ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ 448.89 KB
20.01.2023 ПРОТОКОЛ № 2 от проведена комисия, назначена със Заповед № РД-04-285/30.12.2022 г. на директора на ОД „Земеделие-Перник, относно разглеждане на подадено възражение във връзка с проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56з, ал. 1 и чл. 56к, ал. 10 от ППЗСПЗЗ за имот с идентификатор 38265.124.65 по КККР на с. Кондофрей, общ. Радомир, обл. Перник 98.00 KB
09.01.2023 Протокол №1/05.01.2023 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 56з, ал. 1 и чл. 56к, ал. 10 от ППЗСПЗЗ 114.50 KB
29.11.2022 търг Необходими документи за тръжна процедура за имоти - ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022-2023г. и З А П О В Е Д № РД –04-253/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за откриване на търг за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник, за 2022/2023 стопанска година 903.05 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

 

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи

 

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

 

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

 

Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg

 

 Длъжностно лице, определено за извършване на справки за длъжници към DPF и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Севделина Георгиева - гл. експерт в ГДАР

 тел. 076/603481

Ежегодни цели на администрацията за 2023г..