новини
 • 06.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по извънредното подпомагане за земеделските стопани от ПРСР
  прочети >>
 • 29.08.2022 г.
  Министър Гечев: От следващата седмица земеделците могат да кандидатстват за държавната помощ от 426 млн. лева
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. Следваща страница >>
актуално


29.11.2022 търг Необходими документи за тръжна процедура за имоти - ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022-2023г. и З А П О В Е Д № РД –04-253/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за откриване на търг за отдаване под наем за една година на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник, за 2022/2023 стопанска година 903.05 KB
29.11.2022 търг Необходими документи за тръжна процедура за имоти - ниви от ДПФ за стопанската 2022-2023г. и З А П О В Е Д № РД –04-254/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за откриване на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Перник с начин на трайно ползване „ниви“ 915.21 KB
29.11.2022 търг Документи и Заповед № РД-04-255/28.11.2022 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1 и чл. 56к, ал. 10 от ППЗСПЗЗ. 1.57 MB
важно РЕГИСТРАЦИЯ / ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 3/1999 г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. 49.50 KB
актуално ново Заповед № РД-04-229/24.10.2022г. на директора на ОД „Земеделие“ – Перник, за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна държавна собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 72.60 KB
актуално ново Документи и Заповед № РД-04-146/25.07.2022 г. гр. Перник за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ. 970.17 KB
актуално ГРАФИК за дейността на КТИ от ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-Перник през месец август 2022 г. 63.81 KB
важно 20.07.2022 Заповед №РД 09-823 от 14.07.2022 г. на министъра на земеделието за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2022 402.16 KB
05.07.2022 УКАЗАНИЯ по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и Глава седма "Ползване на земеделските земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ за стопанската 2022-2023 година 9.13 MB
актуално П Р О Т О К О Л в изпълнение на Заповед № РД-04-119/20.06.2022г. на Директора на ОД „Земеделие” – Перник за избор на оценител на земеделски земи и трайни насаждения. 64.71 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

 

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи

 

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

 

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

 

Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg

 

 Длъжностно лице, определено за извършване на справки за длъжници към DPF и "бели петна" във връзка с тръжните процедури:

Севделина Георгиева - гл. експерт в ГДАР

 тел. 076/603481