14.06.2024


ХАРТА НА КЛИЕНТА 133.65 KB
ЗАПОВЕД № РД-562 ОТ 30.12.2020 г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК, ЕТИЧЕН КОДЕКС И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 3.14 MB
ЗАПОВЕД, ЕТИЧЕН КОДЕКС И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК И ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК 430.12 KB
ново ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 73.00 KB
ЗАПОВЕД № РД - 160/15.05.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - гр. Перник за утвърждаване „Инструкция за техническите и организационни мерки за осигуряване на защита на лични данни при тяхното събиране, обработване и съхраняване в регистрите, поддържани в Областна дирекция „Земеделие“- Перник и „Оценка на нивото на въздействие на водените в Областна дирекция „Земеделие“ - Перник регистри, към 15.05.2018 година 147.50 KB
Оценка на нивото на въздействие на водените в Областна дирекция „Земеделие“ Перник регистри, към 15.05.2018 година 101.00 KB
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ТЯХНОТО СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ ПОДДЪРЖАНИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПЕРНИК 135.00 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 312.00 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси 416.00 KB
Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в Областна дирекция "Земеделие" - Перник и териториалните звена Общински служби по земеделие 1.28 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg