22.06.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 –376 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2468/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 31 от 16.09.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Гранитец ЕКАТТЕ 17720, общ.Средец съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г., 521.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 394 03.10.2016г. гр. Бургас; На основание чл.75а, ал.1, т.3, във връзка с чл.72в, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2523/30.09.2016 г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и изготвено служебно разпределение по реда на чл.72в, ал.3 от ППЗСПЗЗ О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Росеново, ЕКАТТЕ 63055, общ. Средец, съгласно извършено служебно разпределение за стопанската 2016/2017г. 324.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –388 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2480/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 9 от 08.09.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Малина ЕКАТТЕ 46348, общ.Средец съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 1.87 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –387 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2479/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 4 от 02.09.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Кубадин ЕКАТТЕ 40419, общ.Средец съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 1.01 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –390 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2482/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 2 от 01.09.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Орлинци ЕКАТТЕ 53984, общ.Средец съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 3.89 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –377 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2469/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 12 от 10.09.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Граничар ЕКАТТЕ 17779, общ.Средец съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 402.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –380 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2472/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 25 от 15.09.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Долно ябълково ЕКАТТЕ 22914, общ.Средец съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 1.59 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –378 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2470/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 22 от 14.09.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Средец ЕКАТТЕ 17974, общ.Средец съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 7.42 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –392 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2484/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-134/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 19 от 13.09.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Пънчево ЕКАТТЕ 59015, общ.Средец съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 1.06 MB
ЗАПОВЕД на основание чл.37 ”в”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72 б от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землищата на територията на община Средец 132.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg