06.12.2020


РЕШЕНИЕ № 1 от 10.07.2012 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 16.03 KB
РЕШЕНИЕ № 5 от 19.09.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 37.00 KB
РЕШЕНИЕ № 4 от 25.07.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 30.00 KB
РЕШЕНИЕ № 3 от 24.06.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 42.00 KB
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси при Областна дирекция "Земеделие" Разград, утвърдени със Заповед № РД11-598/31.07.2012г. 11.96 MB
Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Областна дирекция "Земеделие" Разград, утвърдени със Заповед № РД11-53/26.05.2010г. 3.38 MB
Етичен кодекс за поведението на служителите в Областна дирекция "Земеделие" Разград 3.52 MB
Инструкция за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в Областна дирекция "Земеделие" Разград, утвърдена със Заповед № РД11-71/15.05.2013г. 2.25 MB
Правилник за вътрешния трудов ред в Областна дирекция "Земеделие" Разград 1.95 MB
Вътрешни правила за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" Разград, утвърдени със Заповед № РД 11-150/30.06.2011г. 3.16 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОНИ: 


 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа