16.01.2021


Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 24.11 KB
Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи 31.83 KB
Наредба № 49 от 05.11.2004г. за поддържане на картата на възстановената собственост 150.03 KB
НАРЕДБА № 7 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 "АГРОЕКОЛОГИЯ И КЛИМАТ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г. 281.59 KB
Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013г. 295.37 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ТЕХНИКАТА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА 808.92 KB
НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО 1.86 MB
НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРОВЕРКИ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 2.40 MB
НАРЕДБА № 4 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА РЕДА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА УПОТРЕБЯВАНАТА ТЕХНИКА ПО ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА 507.59 KB
Наредба № 23 от 13.12.2007 г. за управление на националната млечна квота 2.38 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011