04.10.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ-публикуван на 16.03.2022 84.00 KB
Списък-приложение /към Заповед за одобряване на списък със свободните ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022/2023/ публикуван на 01.03.2022г. 353.34 KB
Заповед за одобряване на списък със свободните ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022/2023-публикувана на 01.03.2022г. 111.64 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 25.02.2022 г. в заседателната зала на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас, на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 04-15 от 04.02.2022 г. на директора на ОД “Земеделие” - Бургас, се проведе търг (трета тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ-публикуван на 01.03.2022г. 110.50 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от 25.02.2022 г. на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на свободните земи от ДПФ, Заповед № РД 46 – 103/24.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ, и Заповед № РД 04 - 14/04.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Бургас, се проведе търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи-публикуван на 01.03.2022г. 101.50 KB
Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, и за ползване на свободните пасища, мери и ливади-публикувано на 07.02.2022г. 1.33 MB
ЗАПОВЕД № РД -04 – 13 от 03.02.2022 г. за определяне на останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини - публикувана на 07.02.2022г. 72.79 KB
ПРОТОКОЛ №1 от 10.01.2022г за прошеден търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл.24а, от ЗСПЗЗ, чл.47б от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 12.01.2022г. 139.50 KB
Констативен протокол от 04.01.2022 г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ - публикуван на 05.01.2022г. 84.00 KB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, с начин на трайно ползване „Пасища, мери“ и „Ливади“ - публикувана на 04.01.2022г. 72.83 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg