29.02.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Заповед № РД – 04 – 41/01.03.21 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за провеждане на търг (четвърта тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2020/2021 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, на многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и за създаване на трайни насаждения. 801.81 KB
Заповед РД 46-103 / 24.02.2021 г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година, находящи се на територията на област Бургас, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 214.07 KB
Протоколи с № 1/05.02.2021 г., № 2/05.02.2021 г., с резултатите от проведените на 05.02.2021 г., трета тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ и втора тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2020/2021 г. 119.24 KB
Заповед № РД 04 - 162/24.08.2020 г. на директора на ОДЗ за откриване на процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2020/2021г. 823.05 KB
Протокол 2/05.08.2019г. от проведен търг - първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за стопанската 2019/2020г. по реда на чл.24а от ЗСПЗЗ, чл.47б от ППЗСПЗЗ - публикуван на 09.08.2019г. 135.50 KB
Протокол 1/05.08.2019г. от проведен търг - първа тръжна сесия за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за стопанската 2019/2020г. по реда на чл.24а от ЗСПЗЗ, чл.47б от ППЗСПЗЗ - публикуван на 09.08.2019г. 510.00 KB
Заповед № РД - 11- 107/26.06.2019 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за стопанската 2019/2020 година, съгласувани списъци с имоти и одобрените от министъра на земеделието, храните и горите документи 1.31 MB
Заповед № РД 11- 481/15.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за провеждане на втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, „съществуващи тр. насаждения“, както и придружаващите ги документи. 606.04 KB
Заповед № РД 11 - 482/15.10.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“, както и придружаващите ги документи. 301.05 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg