29.02.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

ЗАПОВЕД № РД -04 – 35 гр. Бургас, 21.03.2022 г. На основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСППЗ, във връзка с протокол № 1 на комисията от 25.02.2022 г. и протокол № 2 на комисията от 25.02.2022 г. с резултатите от проведените тръжни сесии по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022г. -/Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини/-публикувана на 22.03.2022г. 72.98 KB
ПРОТОКОЛ от 18.03.2022г. на комисията, назначена със Заповед № РД – 04 – 26/23.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища“ и „ливади“-публикуван на 18.03.2022г. 192.04 KB
Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ-публикуван на 16.03.2022 84.00 KB
Списък-приложение /към Заповед за одобряване на списък със свободните ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022/2023/ публикуван на 01.03.2022г. 353.34 KB
Заповед за одобряване на списък със свободните ПМЛ от ДПФ за стопанската 2022/2023-публикувана на 01.03.2022г. 111.64 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 25.02.2022 г. в заседателната зала на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас, на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в изпълнение на Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД 04-15 от 04.02.2022 г. на директора на ОД “Земеделие” - Бургас, се проведе търг (трета тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ-публикуван на 01.03.2022г. 110.50 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от 25.02.2022 г. на основание чл. 47ж, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, за откриване на процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на свободните земи от ДПФ, Заповед № РД 46 – 103/24.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ, и Заповед № РД 04 - 14/04.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Бургас, се проведе търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи-публикуван на 01.03.2022г. 101.50 KB
Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения, и за ползване на свободните пасища, мери и ливади-публикувано на 07.02.2022г. 1.33 MB
ЗАПОВЕД № РД -04 – 13 от 03.02.2022 г. за определяне на останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини - публикувана на 07.02.2022г. 72.79 KB
ПРОТОКОЛ №1 от 10.01.2022г за прошеден търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл.24а, от ЗСПЗЗ, чл.47б от ППЗСПЗЗ. Публикувано на 12.01.2022г. 139.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg