30.11.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Констативен протокол от 28.11.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. 84.50 KB
Констативен протокол от 20.11.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 67.34 KB
П Р О Т О К О Л № 1 oт 13.11.2023 г. за проведен търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 197.00 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 27.10.2023 г. от проведен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, съгласувани с писма на Министерство на земеделието и храните, с изх. № 66 – 2443/04.10.2023 г.; изх. № 66-3407/04.10.2023 г. 293.00 KB
ЗАПОВЕД № РД -04 - 198 гр. Бургас, 02.10.2023 г. - На основание чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и протокол от работата на комисията за земите от ДПФ за стопанската 2023/2024 г., с посочените ползватели при спазване на следните условия - публикувана на 23.10.2023г. 165.50 KB
Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 4.50 MB
Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за ползване на свободните пасища, мери и ливади. 4.68 MB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини 73.45 KB
Констативен протокол от 21.08.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 67.29 KB
Констативен протокол от 08.08.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с с чл. 37и, ал. 11 от ЗСПЗЗ. 67.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg