20.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

ПРОТОКОЛ от 02.04.2024г. на комисията, назначена със Заповед № РД – 04 –169/28.02.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища“ и „ливади“. 159.18 KB
ЗАПОВЕД № РД -04 – 181 от 14.03.2024 г. - На основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСППЗ, във връзка с протокол № 1 и протокол № 2 от 13.02.2024 г. на комисията с резултатите от проведените тръжни сесии по реда на чл. 24а от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 г. /Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини/ 73.66 KB
Заповед за одобрение на списъци със свободни имоти, с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ от държавния поземлен фонд за стопанската 2024/2025 година 918.19 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от 13.02.2024 г. от проведен търг (Трета тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ. 74.32 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от 13.02.2024 г. от проведен търг (Втора тръжна сесия) за отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, и чл. 102 и чл. 104 от Правилника за прилaгане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 4.17 MB
Тръжни документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за ползване на свободните пасища, мери и ливади /публикувани на 26.01.2024г./. 4.67 MB
Тръжни документи за участие в търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения /публикувани на 26.01.2024г./. 5.67 MB
О Б Я В A: Провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и за ползване на свободните пасища, мери и ливади /публикувана на 26.01.2024г./. 95.00 KB
Констативен протокол от 28.11.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. 84.50 KB
Констативен протокол от 20.11.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 67.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg