04.10.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Протокол за разпределение на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ 76.28 KB
Заповед № РД – 04 – 88/04.06.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. 704.29 KB
Заповед № РД – 04 - 61/08.04.2021 г. за определяне на останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведената на 22.03.2021 г. четвърта тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ 73.19 KB
Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47н от ППЗСПЗЗ 83.50 KB
ПРОТОКОЛ на комисията, назначена със Заповед № РД – 04 – 45/02.03.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“. 209.94 KB
Протокол № 1/22.03.2021 г. с резултатите от проведената на 22.03.2021 г., четвърта тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за стопанската 2020/2021 г. 104.00 KB
Заповед № РД – 04 - 46/05.03.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – гр. Бургас за определяне на актуална информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, след проведените на 05.02.2021 г. трета тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ, и втора тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери и ливади“ 72.93 KB
Заповед № РД – 04 – 41/01.03.21 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за провеждане на търг (четвърта тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2020/2021 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, на многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси, за отглеждане на съществуващи трайни насаждения и за създаване на трайни насаждения. 801.81 KB
Заповед РД 46-103 / 24.02.2021 г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021/2022 година, находящи се на територията на област Бургас, съгласно списък със свободни имоти, описани в Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 214.07 KB
Протоколи с № 1/05.02.2021 г., № 2/05.02.2021 г., с резултатите от проведените на 05.02.2021 г., трета тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „ниви“, и „съществуващи трайни насаждения“ и втора тръжна сесия за отдаване под наем на земи от ДПФ с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и „ливади“ за стопанската 2020/2021 г. 119.24 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg