28.02.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Констативен протокол от 04.01.2022 г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ - публикуван на 05.01.2022г. 84.00 KB
Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, с начин на трайно ползване „Пасища, мери“ и „Ливади“ - публикувана на 04.01.2022г. 72.83 KB
ПРОТОКОЛ № 1 от 21.12.2021 г. за проведен търг (втора тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ, съгласувани с писмо на Министерство на земеделието, храните и горите с изх. № 66 – 3767/25.11.2021 г.-публикуван на 21.12.2021г. 141.00 KB
Процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. за създаване и отглеждане на трайни насаждения-публикувана на 20.12.2021г. 497.85 KB
Констативен протокол от 15.12.2021г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ. 83.00 KB
Заповед № РД-04-439 / 29.11.2021 г. за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2021/2022 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения-публикувана на 01.12.2021г. 735.40 KB
Констативен протокол, съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ 83.00 KB
П Р О Т О К О Л на комисията за предоставяне на земи от ДПФ по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. 101.03 KB
Заповед № РД - 04- 406/11.10.2021 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Бургас за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем на пасища, мери ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл.102, 104 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 г. 1.04 MB
ЗАПОВЕД № РД 04 – 139/30.08.2021 г. с резултатите от проведената първа тръжна сесия за имоти от ДПФ 73.74 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg