12.06.2024

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

Директор

Живка Добрева Добрева - Ламбова


1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДИРЕКЦИЯТА

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване. Дирекция АПФСДЧР организира, координира и контролира дейностите по техническо, информационно, управление на собствеността, правно-нормативно и финансово-счетоводно осигуряване дейността на Областна дирекция „Земеделие” Бургас, на специализираната администрация и осигурява дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

2. ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

  • Правно-нормативно обслужване;
  • Контрол и анализ на разходването на предоставените бюджетни и други средства;
  • Финансово-счетоводно обслужване;
  • Управление на собствеността;
  • Административно обслужване;
  • Планиране, програмиране и отчетност;
  • Функции по сигурността на информацията, съгласно ЗЗКИ.

3. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

1. приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;

2. предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;

3. систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;

4. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;

5. разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;

6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;

7. разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;

8. осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за публичните финанси и други нормативни актове;

9. подготвя предложения по средносрочната бюджетна прогноза, проектобюджета и бюджета на областната дирекция;

10. изготвя годишните и междинните финансови отчети;

11.контролира и анализира изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за съответната година;

13. отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;

14. управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;

15. обезпечава информационното обслужване на администрацията;

16. подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;

17. води регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ;

18. води регистър на постъпилите предложения и сигнали съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

19. изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.

4. ВЪЗЛАГАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА

Работата на дирекция АПФСДЧР  се възлага от Директора на Областна дирекция „Земеделие”, Главен секретар и Директор Дирекция „АПФСДЧР”.

Планирането на работата на дирекция  се осъществява съвместно с Директора на Областна дирекция „Земеделие”, Главен секретар и Директор Дирекция „АПФСДЧР”. Директор дирекция „АПФСДЧР” може да планира самостоятелно задачите в рамките на поверената му дирекция, съгласно възложените задачи.

Отчитането на резултатите на изпълнените задачи се извършва пред Директора на Областна дирекция „Земеделие” и главния секретар.

5. ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯТА

Конституция на Република България;

Административнопроцесуален кодекс;

Кодекс на труда;

Закон за администрацията;

Закон за държавния служител и подзаконовите актове към него;

Закон за държавната собственост и подзаконовите актове към него;

Закон за достъп до обществена информация;

Закон за защита на класифицираната информация;

Закон за защита на личните данни;

Закон за обществените поръчки;

Закон за собствеността и ползване на земеделските земи;

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор и свързаните с него указания, процедури, инструкции;

Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”;

Класификатор на длъжностите в администрацията и свързаните с него актове;

Наредба за административното обслужване;

Други закони и подзаконови нормативни актове;

Вътрешноадминистративни правила и процедури.

6. КОНТАКТИ

Дирекция „АПФСДЧР” осъществява контакти с всички звена и служители в Областна дирекция „Земеделие” с цел обмен на информации и координация по поставени задачи.

Осъществява контакти с централните и териториални структури на държавната администрация, съд, прокуратура, областни и общински администрации, организации с нестопанска цел, с  други юридически лица, браншови организации и граждани по въпроси, свързани с компетенциите на дирекцията.

 Главен счетоводител Иванка Калчева

056 / 84 12 42 

 Старши счетоводител ЧР Семиха Кадиш

056 / 84 43 04 

 Старши експерт Иванка Котакова - счетоводство

056 / 84 43 04 

 Старши юрисконсулт Радослав Попов

056 / 84 15 98 

 Старши експерт Даниела Попова      056 / 84 43 03
 Изпълнител-шофьор Жельо Бояджиев      0879 / 021047

      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации