27.05.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 – 26/17.01.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, писмо с изх.№ 2769/03.11.2016 г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» - Бургас и писмо с изх.№ 24-00-352/17.11.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе, О П Р Е Д Е Л Я М: . І. Цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Босилково, общ. Сунгурларе, ЕКАТТЕ 05726, представляваща средно годишното рентно плащане за землището, определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 13.00 лева/декар. 152.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 214/11.05.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с §4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой №13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./ за създаване на масив/и за трайни насаждения, Заповед № РД-11-174/31.03.2017 г, писмо с изх.№ 882/19.04.2017 г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» - Бургас и писмо с вх.№ 882/11.05.2017 г. на Кмета на Община Сунгурларе. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Лозарево 141.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 56/17.01.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, писмо с изх.№ 2769/03.11.2016 г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» - Бургас и писмо с изх.№ 24-00-352/17.11.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе, О П Р Е Д Е Л Я М: . І. Цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, ЕКАТТЕ 70247, представляваща средно годишното рентно плащане за землището, определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 14.00 лева/декар. 760.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 175 31.03.2017 г. гр. Бургас; На основание §4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой №13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./ и чл. 72а, ал. 1, т.2 от ППЗСПЗЗ за създаване на масив/и за ползване на земеделските земи с начин на трайно ползване „лозя”, и на основание §4, ал.1, т.4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Доклад вх.№ 760/30.03.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-146/23.02.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Бургас и представено служебно разпределение, с вх.№ 8 от 15.03.2017 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване на трайни насаждения с начин на трайно ползване „лозя” за землището на с. Черница 1.11 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –353 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2446/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-135/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 6 от 29.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Завет ЕКАТТЕ 30051, общ.Сунгурларе съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 1.68 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –361 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2453/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-135/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 8 от 29.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Прилеп ЕКАТТЕ 58325, общ.Сунгурларе съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 2.29 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –366 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2458/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-135/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 4 от 29.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с.Терзийско ЕКАТТЕ 72299, общ.Сунгурларе съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 683.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 51/17.01.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, писмо с изх.№ 2769/03.11.2016 г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» - Бургас и писмо с изх.№ 24-00-352/17.11.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе, О П Р Е Д Е Л Я М: . І. Цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Подвис, общ. Сунгурларе, ЕКАТТЕ 56959, представляваща средно годишното рентно плащане за землището, определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 18.00 лева/декар. 619.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 55/17.01.2017 г. гр. Бургас; На основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, писмо с изх.№ 2769/03.11.2016 г. на Директора на Областна дирекция «Земеделие» - Бургас и писмо с изх.№ 24-00-352/17.11.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе, О П Р Е Д Е Л Я М: . І. Цена на имотите полски пътища, попадащи в масивите за ползване на ползвателите за землището на с. Садово, общ. Сунгурларе, ЕКАТТЕ 65111, представляваща средно годишното рентно плащане за землището, определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, в размер на 13.00 лева/декар. 335.00 KB
ЗАПОВЕД на основание чл.37 ”в”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72 б от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землищата на територията на община Сунгурларе 124.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg