25.04.2024

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

З А П О В Е Д № РД 11 – 255 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2354/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-126/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 11 от 30.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Ливада, ЕКАТТЕ 43623, общ. Камено, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г 4.39 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 252 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2351/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-126/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 6 от 30.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Русокастро, ЕКАТТЕ 63478, общ. Камено, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 4.99 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 250 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2349/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-126/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 7 от 30.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на гр. Камено, ЕКАТТЕ 35883, общ. Камено, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 11.06 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 259 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2358/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-126/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 5 от 30.08.2016 г. О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Желязово, ЕКАТТЕ 29249, общ. Камено, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г 1.71 MB
ЗАПОВЕД на основание чл.37 ”в”, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.72 б от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване по сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за определяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землищата на територията на община Камено 108.50 KB
З А П О В Е Д № РД 11 – 253 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2352/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-126/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 1 от 30.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Полски извор, ЕКАТТЕ 57337, общ. Камено, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г 3.79 MB
З А П О В Е Д № РД 11 – 257 гр. Бургас; 03.10.2016г. На основание чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл. 72в, ал.2, от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Доклад вх.№ 2356/30.09.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 11-126/02.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас и представено доброволно споразумение по чл.37 ”в”, ал.1 ЗСПЗЗ вх.№ 4 от 30.08.2016 г О П Р Е Д Е Л Я М: І. Масивите за ползване за землището на с. Вратица, ЕКАТТЕ 12245, общ. Камено, съгласно доброволно споразумение за стопанската 2016/2017г. 2.34 MB
З А П О В Е Д № РД 11 –152/02.03.2017 г. гр. Бургас; ВЪЗЛАГАМ, ОСЗ – Камено да отрази 109.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11 –255/25.07.2017 г. гр. Бургас; Във връзка с актуализиране на правни основания по заповеди издадени по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за ползване на земеделски земи в Областна дирекция Земеделие – Бургас е депозирано заявление с вх. № 1531/25.07.2017 г. от Елвира Николова Йорданова 113.00 KB
З А П О В Е Д № РД 11-137/23.02.2017 г. гр.Бургас На основание чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.37в, ал.1 и чл.72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи и §4, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой № 13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./, във връзка с чл.3, ал.3, т.1, т.3 от Устройствен правилник на областните дирекции “Земeделие“ НАРЕЖДАМ: I. Откривам процедура по сключване на споразумения по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ във връзка с §3 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой № 13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./ за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 година. II. Откривам процедура по сключване на споразумения по реда на §4 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /Обнародван в ДВ брой № 13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г./ при условията и по реда на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ/ за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година. 99.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg