новини
Всички новини

11.11.2015 г.

Процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливада“

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД 11-224/10.11.2015 г.

гр.Разград

 

На основание чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.47ж, ал.1, чл. 102 и чл. 104  от Правилника за прилагане на Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със  Заповед №РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ  бр.28/17.04.2015 г. и Заповед  №РД 46-641/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/  в област Разград с начин на трайно ползване /НТП/  „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливада“ за срок от 1 /една/ стопанска година,  за стопанската 2015-2016 година при условията и по реда, определени в чл.47ж и следващите  от ППЗСПЗЗ.

2. Обект на търга са земеделските земи от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, срок на предоставяне и начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от настоящата заповед.

3. Условия за  участие: В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл.24а, ал.8 от ЗСПЗЗ и  чл. 47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата,  описани в списъка по т. 2.

4. Началната тръжна цена за ползването на пасища, мери и ливади от ДПФ и размерът на депозита за участие в търга са определени със  Заповед  № РД 46-311/18.03.2015 г.  на  министъра на земеделието и храните. Размерът на депозита за участие в търга е 20 % от началната тръжна цена умножена по площта на имота.

         Сключването на договор за наем за ползване на обявените по този ред земеделски земи от ДПФ, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

5. Условия за плащане на цената и депозита.  Плащанията се извършват в български лева, по банков път, в срокове и при условия, определени със Заповед № РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните и чл.47з, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Срок за заплащане на депозита – до 11.12.2015 г.  включително.

6. Място и срок за получаване на документите  за участие в търга. Документи за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” – Разград /гр. Разград, ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 10, стая № 9/ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч./,  до 11.12.2015 г. включително.

7. Място и срок за подаване на документи за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие” – Разград, /гр. Разград, ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 10, стая № 5/ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч., до 11.12.2015  г. включително.

8. Информация за земите – обект на търга е изложена в Областна дирекция “Земеделие” – Разград и в общинските служби по земеделие,  за земите обект на търга на територията на съответната община.

9. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. “Н.Й.Вапцаров” №10, стая № 6  от 10.00 ч. на 14.12.2015 г. със задължителното присъствие  на кандидатите или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно.

10. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 1.00 лв.

 

 

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА  /П/

     Директор ОД “Земеделие” Разград

 

 

СПИСЪЦИ НА ИМОТИТЕ ОБЕКТ НА ТЪРГА

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - ОБРАЗЦИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕТ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - ОБРАЗЦИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


19.08.2019г. Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград с начин на трайно ползване "Пасище", "Изоставена ливада", "Деградирала ливада", "Неизползвана ливада" и "Ливада" за срок от една стопанска година, за стопанската 2019-2020 година по реда на чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 163.51 KB
15.08.2019г. НА ВНИМАНИЕТО НА БИОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАТОРИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 18.38 KB
28.06.2019г. Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Разград, за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от стопанската 2019-2020 година за отглеждане на едногодишни полски култури и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 672.33 KB
28.06.2019г. Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Разград за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от стопанската 2019-2020 година за отглеждане на едногодишни полски култури 348.31 KB
Указания за попълване на декларацията по чл.58, ал.3 на ЗПООПЗПЕС 15.09 KB
Декларация за преработено количество зърно - образец към чл.58, ал.3 на ЗПООПЗПЕС 16.25 KB
НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2019 616.02 KB
Заповед РД 46-104/28.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ, находящи се на територията на област Разград, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2019-2020 година 131.20 KB
Заповед № РД 46-504 от 12.12.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г. 247.85 KB
Заповед № РД 11-180/18.10.2018 г. на директора на ОД"Земеделие" Разград за откриване на процедура на основание чл. 37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград с начин на трайно ползване “пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливада“ за срок от една стопанска година, за стопанската 2018-2019 година 190.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200,  

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

ТЕЛЕФОНИ: 

 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 363"

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа