новини
Всички новини

11.11.2015 г.

Процедура за провеждане на търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливада“

 

 

 

З А П О В Е Д

№ РД 11-224/10.11.2015 г.

гр.Разград

 

На основание чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.47ж, ал.1, чл. 102 и чл. 104  от Правилника за прилагане на Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със  Заповед №РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ  бр.28/17.04.2015 г. и Заповед  №РД 46-641/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Откривам процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/  в област Разград с начин на трайно ползване /НТП/  „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера“ и „ливада“ за срок от 1 /една/ стопанска година,  за стопанската 2015-2016 година при условията и по реда, определени в чл.47ж и следващите  от ППЗСПЗЗ.

2. Обект на търга са земеделските земи от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, срок на предоставяне и начална тръжна цена в списък, който е неразделна част от настоящата заповед.

3. Условия за  участие: В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на условията, посочени в чл.24а, ал.8 от ЗСПЗЗ и  чл. 47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за всички или за отделни поземлени имоти в землищата,  описани в списъка по т. 2.

4. Началната тръжна цена за ползването на пасища, мери и ливади от ДПФ и размерът на депозита за участие в търга са определени със  Заповед  № РД 46-311/18.03.2015 г.  на  министъра на земеделието и храните. Размерът на депозита за участие в търга е 20 % от началната тръжна цена умножена по площта на имота.

         Сключването на договор за наем за ползване на обявените по този ред земеделски земи от ДПФ, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

5. Условия за плащане на цената и депозита.  Плащанията се извършват в български лева, по банков път, в срокове и при условия, определени със Заповед № РД 46-311/18.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните и чл.47з, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Срок за заплащане на депозита – до 11.12.2015 г.  включително.

6. Място и срок за получаване на документите  за участие в търга. Документи за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” – Разград /гр. Разград, ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 10, стая № 9/ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч./,  до 11.12.2015 г. включително.

7. Място и срок за подаване на документи за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие” – Разград, /гр. Разград, ул. “Никола Йонков Вапцаров” № 10, стая № 5/ всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч., до 11.12.2015  г. включително.

8. Информация за земите – обект на търга е изложена в Областна дирекция “Земеделие” – Разград и в общинските служби по земеделие,  за земите обект на търга на територията на съответната община.

9. Търгът ще се проведе в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. “Н.Й.Вапцаров” №10, стая № 6  от 10.00 ч. на 14.12.2015 г. със задължителното присъствие  на кандидатите или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно.

10. В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 1.00 лв.

 

 

ВАЛЕНТИНА ФРЕНКЕВА  /П/

     Директор ОД “Земеделие” Разград

 

 

СПИСЪЦИ НА ИМОТИТЕ ОБЕКТ НА ТЪРГА

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - ОБРАЗЦИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕТ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ - ОБРАЗЦИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


07.06.2021г. Заповед на директора на ОД "Земеделие" Разград за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, считано от стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури и отглеждане на съществуващи трайни насаждения. 784.18 KB
07.06.2021г. Заповед на директора на ОД "Земеделие" Разград за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, за срок от 1 /една/ стопанска година, за стопанската 2021-2022 година за отглеждане на едногодишни полски култури. 212.11 KB
21.05.2021г. Протокол от провеждането на общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за имоти в землището на с. Владимировци - частна държавна собственост, свободни и негодни за земеделско ползване земи в бивши стопански дворове на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ 132.50 KB
09.04.2021г. Протокол от разглеждане на постъпили писмени възражения срещу Протокол № 5 от 22.03.2021 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на незастроени поземлени имоти, бивша собственост на заличени организации по § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по реда на чл.27, ал.8 от същия закон 127.00 KB
08.04.2021г. Заповед № РД-04-29/07.04.2021г. на директора на ОД “Земеделие“ Разград за откриване на процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на земя частна държавна собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.56з, ал.1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ 219.55 KB
06.04.2021г. Заповед на директора на Областна дирекция “Земеделие“ Разград за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 25.01.2021 година търг за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ 94.50 KB
22.03.2021г. Протокол от провеждането на общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ за имоти в землището на с. Голям извор - частна държавна собственост, свободни и негодни за земеделско ползване земи в бивши стопански дворове на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ 94.71 KB
09.03.2021г. Заповед №РД 09-155 от 23.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за окончателни специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020, част от Системата за идентификация на земеделските парцели 214.42 KB
09.03.2021г. Заповед №РД 09-190 от 01.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен за 2021 г. слой „Постоянно затревени площи”, част от Системата за идентификация на земеделските парцели 1.05 MB
04.03.2021г. Протокол за отстраняване на констатирани нередовности в Протокол 4 от 25.01.2021 г. и Протокол 4.1 от 02.02.2021 г. във връзка с проведения на 25.01.2021 г. общ търг по реда на чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ за имоти в землището на с. Ушинци- частна държавна собственост, свободни и негодни за земеделско ползване земи в бивши стопански дворове на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ 80.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОНИ: 


 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 380"

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа