новини
Всички новини

07.11.2023 г.

Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г.

Министерството на земеделието и храните организира провеждането на статистически изследвания за производство и добиви от полски култури, от зеленчуци, от плодове, за производство на грозде и вино през 2023 година, както и изследване на броя на селскостопанските животни към 1-ви ноември 2023 г. и на пчеларството в България през 2023 г. Изследванията ще се проведат в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. От 1-ви до 15-ти ноември 2023 г. данните ще се въвеждат онлайн самостоятелно от земеделските стопани чрез попълване на електронни статистически въпросници от включените в списъците за анкетиране земеделски стопанства, които разполагат с актуална електрона поща. От 15-ти ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. данните за останалите земеделски стопанства от съответната извадка се събират чрез експерти и служители от структурите на областните дирекции „Земеделие“. Повече информация за текущите анкети е представена в разделите Структура на земеделските стопанства, Растениевъдство и Животновъдство, в секциите за всяка анкета за 2023 г. на сайта за агростатистика Agrostat.bg. Ако имате необходимост от съдействие при попълване на данните или повече информация, може да се свържете с експерт по агростатистика – 0874616019, 0879609990 -  Мариян Боянов


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


17.07.2024г. Заповед за изменение на списък-приложение от Заповед № ПО-05-4/20.06.2024 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Разград, считано от стопанската 2024-2025 година за отглеждане на едногодишни полски култури, зеленчуци, многогодишни фуражни култури-житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 74.75 KB
17.07.2024г. Заповед №РД-09-793/17.07.2024г. на министъра на земеделието и храните за забрана за косене на трева, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти, в периода от 18 юли 2024г. до 18 август 2024г. включително 559.20 KB
21.06.2024г. Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, считано от стопанската 2024-2025 година, за отглеждане на едногодишни полски култури, зеленчуци, многогодишни фуражни култури-житни, бобови и техните смеси, за изхранване на животни и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 1.09 MB
17.06.2024г. Заповед № РД-04-59/17.06.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” – Разград за определяне на класираните участници от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени поземлени имоти, частна държавна собственост, находящи се в бивш стопански двор на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Пороище, община Разград, и в с. Тодорово, община Исперих 103.50 KB
17.06.2024г. Заповед № РД-04-60/17.06.2024 г. на директора на ОД „Земеделие” – Разград за определяне на класираните участници от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на имот в с. Владимировци, общ. Самуил – частна държавна собственост, находящ се в бивш стопански двор на организация по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ 93.00 KB
07.06.2024г. Наръчник за директни плащания- кампания 2024 793.96 KB
Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен специализиран слой „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г., част от Системата за идентификация на земеделските парцели 214.17 KB
Заповед №РД 09-200 от 01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателен за 2024 г. слой „Постоянно затревени площи” за кампания 2024 г., част от Системата за идентификация на земеделските парцели 139.60 KB
14.03.2024г. Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. 1.23 MB
14.03.2024г. ЗАПОВЕД № РД46-76/01.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните 114.73 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 414"

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа