новини
Всички новини

01.01.2019 г.

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ С НОМЕР В РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ281

Въвеждане на промени в регистъра на собствениците и в регистъра на имотите>>

282

Изготвяне на трасировъчен карнет на масив за ползване>>

283

Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове>>

292

Проверка и контрол при съвместяване с картата на възстановената собственост на местоположението и предназначение на сградите и съоръженията в парцеларни планове>>

495

Предоставяне на баланс по характеристики>>

496

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 м.>>

497

Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка>>

501

Изготвяне на скица на имот>>

538

Изработване на копие от карта или нейна част>>

702

Заверяване на издадена скица на имот и/ или копие от картата на масивите за ползване>>

703

Издаване на удостоверение за реституционни претенции>>

733

Преработване на парцеларен план на стопански двор>>

906

Изработване на скица-проект за разделяне или съединяване на имот>>

907

Съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти>>

908

Справки за налична информация от регистъра за масив>>

910

Изработване и преработване на план на новообразуваните имоти>>

914

Оцифряване на парцеларен план на стопански двор>>

989

Регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за регистрация>>

1116

Трасиране и/ или заснемане и координиране границите на имот>>

1117

Регистриране на заявления за подпомагане>>

1118

Съвместяване с картата на възстановената собственост на проекти на обекти, предоставени в цифров вид (ZEM формат)>>

1124

Предоставяне на координати (X,Y) на точки от опорната мрежа с репераж>>

1163

Справка за налична информация от регистъра на собствениците>>

1164

Издаване на удостоверение за идентичност на имот>>

1361

Заснемане и координиране на трайни насаждения>>

1362

Изработване на копие от трасировъчен карнет на имот>>

1363

Издаване на удостоверение за предоставени данни за нанесени обекти в картата на възстановената собственост>>

1440

Издаване партида на имот>>

1679

Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот>>

1823

Въвеждане и/ или предоставяне на координати (Х, У) на гранични точки на имот>>

1824

Издаване на препис от решение на Поземлена комисия или Общинска служба по земеделие>>

1828

Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи>>

1859

Предоставяне на данни по характеристики>>

2652

Регистрация на тютюнопроизводители>>Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


09.08.2022г. ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОСЗ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 52.00 KB
29.07.2022г. Заповед № РД 09-858/27.07.2022г. на министъра на земеделието, за добавяне на изключение от забраната за косене на тревата, въведена със заповед № РД 09-847/22.07.2022г., за площите в защитени зони Натура 2000. 121.63 KB
25.07.2022г. Заповед РД 09-847/22.07.2022 г. за забрана за косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти през периода от 25-07-2022г. до 07-08-2022г. вкл. 268.43 KB
18.07.2022г. Заповед № РД09-817/12.07.2022 г. за определяне на срок за прием за заявления по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ 110.88 KB
11.07.2022г. Заповед за прекратяване от ОД "Земеделие" Разград на тръжна процедура за придобиване правото на собственост, по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на имоти в село Лудогорци – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ 98.50 KB
06.07.2022г. "Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от ППЗСПЗЗ за стопанската 2022 – 2023 година“, утвърдени със заповед № РД 46-173/ 01.07.2022 г. на министъра на земеделието 1.48 MB
28.06.2022г. Покана за избор на независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност за изготвяне на пазарни оценки на земеделски земи и трайни насаждения за поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасище“ по реда на 37и, ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 75.40 KB
23.06.2022г. Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2022-2023 г. за землищата от община Завет, област Разград 92.65 KB
23.06.2022г. Протокол за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2022-2023 г. за землищата от община Кубрат, област Разград 92.79 KB
20.06.2022г. Заповед на директора на ОД"Земеделие" Разград за откриване на процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд в област Разград, за срок от една стопанска година, за стопанската 2022-2023 година, за отглеждане на едногодишни полски култури 582.48 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 392"

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа