Административно обслужване


Обща информация за потребителите на административни услуги

Със заповед № РД-04-13/28.06.2019 г. на Директора на Областна дирекция ”Земеделие” – Разград,  за длъжностно лице по защита на данните за ОД „Земеделие“ – Разград е определен Искрен Генов – юрисконсулт в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“.  

Телефон за връзка: 084 616 012

Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ - Разград

Заповед  № РД-11-171/10.10.2018 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" Разград за одобряване на инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“ - Разград

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗГРАД

Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с неизтекъл/изтекъл срок на амортизация)

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 414"

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа