24.09.2021


Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 38.50 KB
Заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните за утвърждаване на образец на заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпили суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 118.50 KB
Срокове, касаещи процедурата по сключване на споразумения/разпределения 66.50 KB
Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 33.50 KB
Заповед за утвърждаване на декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 844.58 KB
Примерна таблица на файлове в единен формат за споразумения по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ 18.00 KB
Указанията за създаване на файлове в единен формат за споразумения по чл.37в, ал.2 ЗСПЗЗ и разпределение по чл.37в, ал.3 ЗСПЗЗ 55.00 KB
Образец на проект за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, съгласно чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 46.50 KB
Образец на приложение към разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 23.00 KB
Образец на споразумение, сългасно чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 59.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа