26.02.2024


Антикорупционен план в системата на МЗХ в ОДЗ Ловеч за 2024 30.59 KB
Отчет изпълнение Антикорупционен план за 2023 А на ОДЗ Ловеч 35.28 KB
Антикорупционен план в системата на МЗХ в ОДЗ Ловеч за 2023 29.06 KB
Вътрешни правила по приемане, регистриране и проверка на сигнали за корупция. 96.50 KB
Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 428.00 KB
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч 105.99 KB
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 33.43 KB
Вътрешни правила за условията и реда за работа на комисията за противодействие на корупцията в ОД“Земеделие“-Ловеч 56.79 KB
Отчет за постъпили сигнали за корупция - 01.01.- 30.03.2019г. 12.53 KB
Корупция и начини за подаване на сигнали. 31.50 KB

 Contact Details: 

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg