20.05.2024


ОСЗ Заявление –приложение №13 към чл.45а, ал.3 от Наредба №49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, декларация 59.92 KB
ОСЗ Заявление за изплащане на определени суми по чл.37в. ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ /“бели петна“/ 53.87 KB
ОСЗ Заявление за издаване на служебна бележка, удостоверение, справка, препис от документ 19.94 KB
ОСЗ Регистриране на заявления за подпомагане 67.00 KB
ОДЗ Издаване на удостоверение за вписване в базата данни на нов обект за съхранение на зърно 43.92 KB
ОДЗ Регистрация на развъдни стопанства за производство и предлагане на пазара на елитни племенни пчели майки и отводки /рояци/ 43.72 KB
ОДЗ Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 67.52 KB
ОДЗ Продажба на прилежащи площи към сгради или съоръжения в стопанските дворове на бившите ТКЗС 68.64 KB
ОДЗ Придобиване на собственост върху земи от ДПФ, заети с трайни насаждения 43.62 KB
ОДЗ Предложения сигнали, жалби и молби 75.00 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg