22.06.2024


ОДЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“-Сливен 13.70 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие 13.38 KB
ОДЗ Заявление за издаване на Удостоверение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници по реда на чл.24б, ал.6 от ЗОЗЗ 42.82 KB
ОДЗ/ОСЗ Регистрация на земеделски стопани. 1.70 MB
Осигурен е непрекъсваем режим на работа на Центъра и Звената за административно обслужване 409.67 KB
QR code Осигурен е непрекъсваем режим на работа на Центъра и Звената за административно обслужване на ОДЗ- Сливен - QR четци 1.45 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие от кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно Закон за кадастъра и имотния регистър 11.52 KB
ОДЗ Регистрация на земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 66.06 KB
ОДЗ Извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираната земеделска и горска техника, включително превозните средства и машините за земни работи 46.31 KB
ОДЗ Заявление за издаване свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника 215.71 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg