15.07.2024


Предложение за регламент за директните плащания след 2013 г. 84.50 KB
Опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне при провеждане на растителнозащитни мероприятия и недопускане на подмор 4.63 MB
Български стандарти за качество по схемата за плодове и зеленчуци 2012 1.30 MB
Български стандарти за качество по схемата за плодове и зеленчуци 2012 2.56 MB
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕИЗПЛАТЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ ЗА 2011г., ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ СЛОЙ „ПЛОЩИ, ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ” 35.50 KB
120.50 KB
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. /изм. ДВ. бр.79 от 11 Октомври 2011г./ 499.00 KB
Законодателни предложения на Европейската комисия за реформа на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2013 г. бяха представени на 12 октомври 2011г. 91.00 KB


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg