15.07.2024


Go back
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие 13.38 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие от кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно Закон за кадастъра и имотния регистър 11.52 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за наличен брой животни 40.00 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за правно основание на имоти 40.50 KB
ОСЗ Заявление за установяване на щети от неблагоприятни климатични условия 59.50 KB
ОСЗ Заявление за издаване на справка за налична информация от регистъра на собствениците 46.29 KB
ОСЗ Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи 53.20 KB
ОСЗ Установяване на промяна в начина на трайно ползване на имот 45.57 KB
ОСЗ Издаване на препис от решение на Поземлена комисия или Общинска служба по земеделие 44.89 KB
ОСЗ Издаване на удостоверение за реституционни претенции 45.90 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Сливен 8800,
2, Gen. Stolipin str.

PHONES:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
tel./fax (044) 622 731
ODZG_Sliven@
mzh.government.bg