03.02.2023


Новини

Всички новини

01.09.2022 г.

От днес стартира прием на заявления за „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“

     Приемът на заявления по схемата започва от 1 септември и ще продължи до 23 септември 2022г.  Документи ще се приемат в Общинските служби по земеделие по постоянен адрес на физическо лице или едноличен търговец или по седалище на юридическо лице. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 21 октомври 2022г.

     Помощта се предоставя на земеделски стопани (животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, коне, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн), които:

-  са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

- са регистрирани през 2022г. в Регистър на тютюнопроизводителите по реда на Наредба №22 от 21.12.2016г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн–при кандидатстване за тютюн;

- отговарят на определението за малки и средни предприятия съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;

- не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или да не са обявени в несъстоятелност;

- не са в производство по ликвидация.

- нямат изискуеми задължения към ДФЗ. В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към Фонда, същите се прихващат от помощта.

     Подкрепата е под формата на преки безвъзмездни плащания.

     За сектор „Животновъдство“ са определените следните ставки:

млечни крави под селекционен контрол – 468 лв.; млечни крави – 371 лв.; млечни крави в планински райони – 371 лв.; месодайни крави и/или юници – 323 лв.; месодайни крави под селекционен контрол – 396 лв.; биволи – 420 лв.;  овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 66 лв.; овце майки и/или кози майки в планински райони – 50 лв.; овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 50 лв.

     На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2022г. за подпомагане на животни по която и да е от схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

     Ставката за подпомагане земеделски стопани, отглеждащи коне под селекционен контрол през 2022 година, е в размер на 100 лв.

      Размер на помощта за пчелно семейство е 20 лв.

     Помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове, салати, марули, бамя, тиквички, е както следва:

ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха; сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха; домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 2 880 лв./ха; пипер полски – 3 673 лв./ха; домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха; домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха; ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха; картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха; моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха; винено грозде – 449 лв./ха; маслодайна роза – 1 557 лв./ха; ориз – 449 лв./ха; черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха; салати и марули – 1 630 лв./ха;  бамя – 2 242 лв./ха; тиквички – 1 758 лв./ха.

     На подпомагане подлежат земеделски стопани, с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за кампания 2022г.

    Земеделските стопани, отглеждащи плодове и/или зеленчуци  (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), се подпомагат за заявените площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022г., но не повече от площите, вписани в регистъра на земеделските стопани към 30.09.2022 г.

     Земеделските стопани отглеждащи площи с винено грозде, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, се подпомагат за заявените площи по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2022г., но не повече от площите, вписани в регистъра на земеделските стопани до 30.09.2022г.

      Помощта за засетите площи с тютюн е в размер на 1 118 – лв./ха.

     Допустимите за подпомагане площи с тютюн се определят на база заявените площи по схемата за държавна помощ, но не повече от площите, вписани в Регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г.Указания за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“


Пълномощно-образец за физически лица


Пълномощно-образец за юридически лица


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа