07.02.2023


04.02.2020 Заповед №37/03.02.2020 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ (трета тръжна сесия) за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2019/2020г. 116.50 KB
04.02.2020 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в трета тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г. 107.77 KB
04.02.2020 Списък на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем за срок от една стопанска година - стопанската 2019/2020 година, чрез търг с тайно наддаване по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за област Монтана. 109.50 KB
31.01.2020 Протокол от проведен на 30.01.2020 г. търг за продажба на имоти в стопански дворове по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за област Монтана. 177.00 KB
29.01.2020 Заповед № 32/29.01.2020г. за допълнение на Заповед №372/25.10.2019г., на директора на ОДЗ-Монтана, във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за землищата на община Лом, община Медковец и община Якимово за стопанската 2019/2020 година. 127.00 KB
17.12.2019 Заповед № 598/17.12.2019г. за допълнение на Заповед №372/25.10.2019г. на директора на ОДЗ-Монтана, във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за землищата на община Бойчиновци, община Брусарци, община Вълчедръм, община Лом, община Медковец, община Монтана и община Якимово за стопанската 2019/2020 година. 185.50 KB
17.12.2019 Заповед № 586/17.12.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Монтана. 107.42 KB
19.11.2019 Заповед №452/18.11.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.8 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, свободни, негодни за земеделско ползване в обл. Монтана. 102.00 KB
19.11.2019 Заповед №451/18.11.2019 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27,ал.9 ЗСПЗЗ за имоти частна държавна собственост, отговарящи на условията на §12а ЗСПЗЗ в обл. Монтана. 118.00 KB


ADDRESS:

Montana 3400,
1, General Stoletov str.

PHONES:
tel./fax (096) 300 728