25.05.2024

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 52 от 2011 г.; доп., бр. 29 от 2015 г.) 78.58 KB
Постановление № 286 от 10 юли 1997 г. за одобряване на тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 28.00 KB
Постановление № 209 от 10 август 2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ 23.28 KB
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2008 г. 316.80 KB
Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти (oбн., ДВ, бр. 37 от 2020 г., изм., бр. 40 от 2020 г.) 19.17 KB
Постановление № 118 на Министерския съвет от 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, във веригите от магазини 17.28 KB
Постановление № 343 на Министерския съвет от 15 декември 2011 г. за определяне размера на частта от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти по чл. 179, ал. 1 от Закона за горите 137.19 KB
Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания 387.17 KB
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 на МС от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. 125.68 KB
Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (посл. изм., ДВ, бр. 25 от 2021 г.) 28.94 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg