15.06.2024


03.06.2024 Списък на земеделските земи от ДПФ, находящи се на територията на Софийска област, за отдаване под аренда/наем за срок от пет стопански години за отглеждане на едногодишни полски култури, многогодишни фуражни култури или зеленчуци, обект на търг за стопанската 2024/2025 г. 20.70 KB
01.03.2024 Заповед № РД46-43/28.02.2028 г. на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 37и, ал. 2, във връзка с чл. 24а, ал. 2, т. 6 от ЗСПЗЗ, за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024/2025 година, находящи се на територията на София област, ведно със списък на свободните имоти 1.22 MB
17.10.2023 П Р О Т О К О Л от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи , с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади от Държавния поземлен фонд под наем, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” София област №РД-04-116/05.09.2023 г. 83.17 KB
07.09.2023 ЗАПОВЕД № РД-04-116/05.09.2023 г. за провеждането на търг (тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ за София област за стопанската 2023/2024 г. за едногодишно отдаване на пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и необходими документите за участие в търга. 1.65 MB
04.09.2023 Протокол от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под аренда, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” София област №РД-04-100/21.07.2023 г., за стопанската 2023/2024 г. 78.45 KB
27.07.2023 Областна дирекция "Земеделие" София област открива процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в Софийска област, считано от 2023/2024 стопанска година. Обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок за предоставяне и начална тръжна цена в приложение, което е неразделна част от настоящата заповед и необходимите документи за участие в търга 1.39 MB
06.03.2023 Заповед № РД 46-72/28.02.2023 г. на министъра на земеделието за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2023/2024 година на територията на област София област и Приложение №1 към Заповедта 413.39 KB
05.12.2022 П Р О Т О К О Л от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи , с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади от Държавния поземлен фонд под наем, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” София област №РД-04-135/24.10.2022 г. 89.20 KB
28.10.2022 ЗАПОВЕД № РД-04-135/24.10. 2022 г. за провеждането на търг (тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ за София област за стопанската 2022/2023 г. за едногодишно отдаване на пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и необходими документите за участие в търга. 213.52 KB
15.08.2022 П Р О Т О К О Л от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под аренда, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” София област №РД-04-98/28.06.2022 г., за стопанската 2022/2023г. 113.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263