02.06.2023


06.03.2023 Заповед № РД 46-72/28.02.2023 г. на министъра на земеделието за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2023/2024 година на територията на област София област и Приложение №1 към Заповедта 413.39 KB
05.12.2022 П Р О Т О К О Л от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи , с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади от Държавния поземлен фонд под наем, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” София област №РД-04-135/24.10.2022 г. 89.20 KB
28.10.2022 ЗАПОВЕД № РД-04-135/24.10. 2022 г. за провеждането на търг (тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ за София област за стопанската 2022/2023 г. за едногодишно отдаване на пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и необходими документите за участие в търга. 213.52 KB
15.08.2022 П Р О Т О К О Л от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд под аренда, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” София област №РД-04-98/28.06.2022 г., за стопанската 2022/2023г. 113.00 KB
30.06.2022 Областна дирекция "Земеделие" София област открива процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в Софийска област, считано от 2022/2023 стопанска година. Обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок за предоставяне и начална тръжна цена в приложение, което е неразделна част от настоящата заповед и необходимите документи за участие в търга 221.40 KB
02.03.2022 Заповед № РД 46-73/28.02.2022 г. на заместник - министъра на земеделието за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2022/2023 година на територията на област София област и Приложение №1 към Заповедта 387.43 KB
02.02.2022 П Р О Т О К О Л от проведена първа тръжна сесия от търг с тайно наддаване за отдаване на свободните земеделски земи , с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади от Държавния поземлен фонд под наем, открита със заповед на директора на ОД “Земеделие” София област №РД-04-207/14.09.2021 г. 84.35 KB
21.01.2022 Заповед № РД-04-8 от 21.01.2022г. за възобновяване на процедурата за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните мери, пасища и ливади от ДПФ в Софийска област за стопанската 2021/2022 година 70.13 KB
22.10.2021 Заповед за спиране действието на Заповед РД-04-207/14.09.2021г.на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ София област, с която е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд в Софийска област за стопанската 2021/2022г. 64.11 KB
16.09.2021 ЗАПОВЕД № РД-04-207/14.09. 2021 г. - провеждането на търг (тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от ДПФ за София област за стопанската 2021/2022 г. за едногодишно отдаване на пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и необходими документите за участие в търга. 218.16 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »
Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263