30.09.2023

REPUBLIC OF BULGARIA

ODZ BURGAS

Актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини 73.45 KB
Констативен протокол от 21.08.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. 67.29 KB
Констативен протокол от 08.08.2023г., съставен на основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК и във връзка с с чл. 37и, ал. 11 от ЗСПЗЗ. 67.10 KB
П Р О Т О К О Л № 3 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 109.50 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 516.50 KB
П Р О Т О К О Л № 4 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 93.79 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от ДПФ по реда на чл. 24а, от ЗСПЗЗ, чл. 47б от ППЗСПЗЗ 524.00 KB
ПРОТОКОЛ ОТ 30.06.2023 г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ДПФ) 359.00 KB
Откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Бургас за стопанската 2023/2024 г. за отглеждане на едногодишни полски култури, за отглеждане на многогодишни фуражни култури – житни, бобови, и техните смеси, и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения - публикувана на 21.06.2023г. 6.91 MB
ЗАПОВЕД № РД -04 –71 от 19.04.2023 г. с актуализирана информация, включваща останалите свободни земеделски земи от ДПФ, подробно описани по общини. 65.69 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


ADDRESS:

Burgas,
82, Tzar Ivan Shishman str.

PHONES:
tel.(056) 84 43 03
fax (056) 84 43 03

EMAIL:
odzg-bourgas
@mbox.contact.bg