24.04.2024


Покана № РД-12-02-237-1/15.04.2024 г. на Директора на ОД "Земеделие" Ямбол за представяне на оферти от оценители - вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, във връзка с изготвяне на пазарни оценки за определяне на пазарната стойност на имоти по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ; чл.56е, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.105 от ППЗСПЗЗ за календарната 2024 г. Публикувано на 15.04.2024 г. 64.48 KB
64.48 KB
Заповед № ПО-03-6-2/03.04.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Ямбол, класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 06.03.2024 г. Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ /с.Скалица, с.Челник и с.Търнава от общ. „Тунджа”/. 73.90 KB
Заповед № ПО-03-1-2/25.03.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Ямбол за класиране на първо и второ място кандидати от проведен на 10.01.2024 г. Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Поляна, общ. Стралджа/. Публикувано на 25.03.2024 г. 72.19 KB
Заповед ПО-05-8/15.03.2024 г. по реда на чл.47ж, ал.6 от ЗСПЗЗ /Публикувана на 18.03.2024 г./ 75.64 KB
Протокол № 1-2 от 06.03.2024 г. за проведен Общ търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с.Скалица, с.Челник и с.Търнава, общ."Тунджа"/. Публикувано на 07.03.2024 г. 87.28 KB
Списък на свободните имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за предоставяне по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2024/2025 година, на територията на област Ямбол, одобрен със Заповед на Министъра на земеделието № РД 46-58 от 28.02.2024 г. 28.35 KB
Протокол № 6 от 23.03.2024 г. за проведена втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г. 114.32 KB
Заповед № ПО-05-2 от 25.01.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” за откриване на втора тръжна сесия за отдаване под наем на свободни ПМЛ от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г. със списък на имоти и тръжни документи /обява в Ало.бг от 30.01.2024 г. 2.27 MB
Заповед № РД-07-4/26.01.2024 г. на Директора на ОДЗ Ямбол, за откриване на процедура за провеждане на Общ търг тайно с наддаване за придобиване на собственост върху незастроени имоти, частна държавна собственост, по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ /с. Скалица, имот с идентификатор 66737.153.845, с. Челник, имоти с идентификатори: 80306.41.11 и 80306.41.12 и с. Търнава, имоти с идентификатори: 73657.43.3, 73657.43.4, 73657.43.5 и 73657.43.6, общ. „Тунджа”/. /Публикувано на 30.01.2024г./ 79.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854