02.02.2023


Административни услуги, предоставяни от специализираните териториални администрации - Областна дирекция "Земеделие"-Стара Загора 447.95 KB
29.11.2017 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СТАРА ЗАГОРА 393.67 KB
29.11.2017 Заповед за одобряване на нови вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 53.87 KB
ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 47.75 KB
ТАРИФА за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 57.05 KB
ТАРИФА за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи 51.88 KB
Банкова сметка на ОД "Земеделие" - Стара Загора за превеждане на суми за административни услуги (вкл. такса за регистрация на ГТП). 1.17 MB
Заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за получаване на суми за имоти "бели петна" 37.50 KB
Извънбюджетна сметка на ОД "Земеделие" - Стара Загора (За суми по чл. 37в от ЗСПЗЗ - бели петна) 1.17 MB
Дата 15.05.2015 г. Вътрешни правила за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора. 8.86 MB


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289