30.05.2024


Вътрешни правила за оргаизацията на административното обслужване в ОДЗ-Шумен 94.94 KB
Приложение 6: Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги 87.00 KB
Приложение 5: Основни нормативни актове, свързани с дейността на ОДЗ-Шумен и общинските служби по земеделие, при административното обслужване и работата с предложения и сигнали на граждани 39.50 KB
Приложение 4: Списък на административни услуги, предоставяни от ОДЗ-Шумен и от ОСЗ 80.12 KB
Приложение 3: Заявление за производство по комплексно административно обслужване-по образец 56.50 KB
Приложение 2: Протокол по образец за устно заявяване на административните услуги 91.50 KB
Приложение 1: Общи стандарти за качество на административното обслужване 60.00 KB
Харта на клиента 127.50 KB
Цели на администрацията на ОД Земеделие Шумен 31.66 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Шумен, както и форматите, в които е достъпна 15.04 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg