28.09.2023


Приложение 4: Списък на административни услуги, предоставяни от ОДЗ-Шумен и от ОСЗ 80.12 KB
Приложение 3: Заявление за производство по комплексно административно обслужване-по образец 56.50 KB
Приложение 2: Протокол по образец за устно заявяване на административните услуги 91.50 KB
Приложение 1: Общи стандарти за качество на административното обслужване 60.00 KB
Харта на клиента 127.50 KB
Цели на администрацията на ОД Земеделие Шумен 31.66 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Шумен, както и форматите, в които е достъпна 15.04 KB
Заявление за отписване на земеделски стопанин от регистъра на земеделските стопани по Наредба №3 от 1999 г., поради прекратяване на дейността 25.00 KB
Заявление за извършване на промяна на обстоятелствата и на основание чл.11, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 1999 г. 28.50 KB
Заявление за издаване на удостоверение за регистриран земеделски стопанин, съгласно Наредба №3 от 1999 г. за предходни години 22.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg