26.03.2023


Харта на клиента 127.50 KB
Цели на администрацията на ОД Земеделие Шумен 31.66 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Шумен, както и форматите, в които е достъпна 15.04 KB
Заявление за отписване на земеделски стопанин от регистъра на земеделските стопани по Наредба №3 от 1999 г., поради прекратяване на дейността 25.00 KB
Заявление за извършване на промяна на обстоятелствата и на основание чл.11, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 1999 г. 28.50 KB
Заявление за издаване на удостоверение за регистриран земеделски стопанин, съгласно Наредба №3 от 1999 г. за предходни години 22.50 KB
Заявление за издаване на дубликат на регистрационна карта на регистриран земеделски стопанин, съгласно Наредба №3 от 1999 г. 21.50 KB
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Шумен 292.50 KB
Заявление за комплексно административно обслужване за ЮЛ 27.50 KB
Заявление за комплексно административно обслужване за ФЛ 27.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


ADDRESS:

Shumen 9700,
17, Slavyanska str.

PHONES:
tel.:(054) 877 106
(054) 800 415
odzg_shumen@
mzh.government.bg