20.07.2024


Всички новини

02.08.2023 г.

Електронните формуляри за Кампания 2023 са достъпни в СЕУ

   Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани, че в Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена функционалност, позволяваща на кандидатите по Eко схемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал (Еко-ЗВПП) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко- ПЗП) да изготвят предвидените в Наредба № 3 от 10.03.2023 г. планове по двете схеми. Разработена е и формата за определяне на етапа на развитие на трайните насаждения –   дали са в плододаване или все още са неплододаващи по интервенцията за плодове (ИП). Образците на документите са одобрени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г.

   Функционалността в СЕУ позволява зареждането на формите за изготвяне на съответния план/справка като предварително са попълнени всички данни, налични в подаденото заявление. Това има за цел в максимална степен да облекчи земеделските стопани при изготвянето им. Земеделските стопани попълват подготвените форми и след подписването им от съответното компетентно лице (агроном, зооинженeр, ветеринар) ведно със сканираната диплома на компетентното лице, отново чрез СЕУ, ги изпращат за зареждане в ИСАК, в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от ЗПЗП. Предаването на готовите документи не изисква използването на квалифициран електронен подпис (КЕП). По този начин на кандидатите се спестяват време, средства  и усилия, без да е необходимо да посещават регионален офис на ДФЗ. 
   В помощ на бенефициерите са направени видео указания за целия процес на попълване и подаване на одобрените форми, които могат да бъдат намерени в YouTube канала на ДФЗ. 
   Обръщаме внимание, че попълнените и подписани форми следва да бъдат изпратени за зареждане в ИСАК в срок до 14.08.2023 г., съгласно чл. 7, ал. 2, т. 6, 7 и 8 от Наредба № 4 от 30.03.2023 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа