02.06.2023


Всички новини

18.04.2022 г.

За Кампания 2022г. земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, ще може да се използва за производството на храни и фуражи

С цел предприемане на мерки за увеличаване на производствения потенциал в ЕС, беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Европейската комисия с възможности за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани със зелените директни плащания за Кампания 2022.

Чрез изменение на  Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания в България ще се приложат всички възможности за дерогации при зелените изисквания за Кампания 2022, които са предвидени в Решението на Европейската комисия:

1.       Чрез дерогация от член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за целите на изискването за диверсификация – земята, оставена под угар, ще се счита за отделна култура, дори ако тази земя е била използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана.

2.       Чрез дерогация от член 45, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014, земята, оставена под угар, ще се счита за екологично насочена площ в съответствие с член 46, параграф 2, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, дори ако тази земя е била използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана.

3.       Чрез дерогация от член 45, параграф 10б от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014, когато на площта, декларирана като угар за целите на екологично насочена площ е използвана за паша или от нея е прибрана реколта за производствени цели или е била обработвана – за нея няма да важи забраната за използване на продукти за растителна защита. За площите с биологично производство се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

Предложените изключения за 2022 г. са насочени към стимулиране на земеделските стопани да използват целия наличен капацитет за производство на храни и фуражи. С цел изпълнение на целите на зелените изисквания в пълна степен, при използването на дерогациите от земеделските стопани следва да бъдат предприети всички необходими мерки за осигуряване на достатъчна защита на качеството на почвите, качеството на природните ресурси и биологичното разнообразие, както и необезпокояването на дивите птици в рамките на земеделските земи в периода на гнездене.


Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа