02.02.2023


Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация/обн.ДВ.бр.55 от 07 юли 2000г., посл.изм.ДВ.бр.85 от 24 октомври 2017г./ 48.50 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 Г. 240.58 KB
Вътрешни правила за предоставяне на право на достъп до обществена информация в Областна дирекция "Земеделие" - Ловеч 138.00 KB
Заявления за достъп до обществена информация до Директора на ОД " Земеделие" гр. Ловеч 54.00 KB
Заявления за достъп до обществена информация до Началника на ОС " Земеделие" 54.50 KB
Закон за достъп до обществена информация 214.15 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Ловеч и форматите, в които е достъпна 52.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg