27.05.2022


Списък с информационни масиви и ресурси поддържани от ОДЗ Ловеч. 31.50 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДЗ Ловеч, както и формата, в които е достъпна 2020г. 238.82 KB
Място за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл.26, ал.1, т.1 72.51 KB
Заплащане на разходи по предоставяне на обществена информация. 42.94 KB
Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация 63.50 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Ловеч и форматите, в които е достъпна, 2019г. 55.50 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2019 Г. 39.19 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2018 Г. 39.05 KB
Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация/обн.ДВ.бр.55 от 07 юли 2000г., посл.изм.ДВ.бр.85 от 24 октомври 2017г./ 48.50 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2017 Г. 240.58 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

 ADDRESS: Lovech 5500, 43, Targovska str.  PHONES: tel. 068 603962 ODZG_Lovech@mzh.government.bg