22.06.2021


Заявление за издаване на Акт за категоризация. 30.00 KB
НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА О Д "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ. 66.49 KB
Административни услуги, предоставяни чрез оправомощени служители на ОСЗ-ОД “Земеделие“ Кюстендил за неурбанизирана територия на административна област Кюстендил, за която има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ 176.01 KB
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна Дирекция „Земеделие“ - Кюстендил 517.34 KB
ЗАПОВЕД № РД-05-42/28.03.2019 г. Номенклатура на делата със сроковете за съхраняване в Областна Дирекция „Земеделие” - Кюстендил 1.45 MB
Списък на административните услуги с номер в регистъра на услугите, предоставяни от областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил и Общинските служби по земеделие - териториални звeна 214.81 KB
Списък на информационните масиви и ресурси, бази данни и регистри, налични в областна дирекция „Земеделие“ Кюстендил и Общинските служби по земеделие - териториални звена 200.94 KB
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил. 334.84 KB
Образец на заявление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди, одобрени със Заповед № РД 09-756 от 26.09.2017г. МЗХГ 52.50 KB
Заявление за КАО /Приложение №2/ 18.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271