28.01.2023


СПИСЪК на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил и общинските служби по земеделие 61.38 KB
Общи стандарти за качество на административното обслужване 21.67 KB
Линк за достъп до електронни услуги 57.25 KB
Линк за достъп до ИИСДА 57.53 KB
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД "Земеделие" - Кюстендил. 20.06.2022г. 295.50 KB
ХАРТА на клиента на ОДЗ-Кюстендил 74.98 KB
Заявление за изготвяне на АКТ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПРИ ПРОМЯНА НА ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ. 34.00 KB
Образци на Заявления за регистрация, промяна и прекратяванена регистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани . 124.44 KB
Бланки на заявления по ЗОЗЗ 375.88 KB
Бланка на Искане за издаване на становище по чл.11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 ОТ 25 .10. 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им за изграждане на ОБЕКТ по чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата. 40.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271