29.05.2024


ЗАПОВЕДИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЯНА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, ДА ИЗВЪРШВАТ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА АГКК. 1.07 MB
КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ. 110.43 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ за “свързано лице” по смисъла на Търговския закон. 30.50 KB
З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ. 83.50 KB
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 59.00 KB
Заявление за акт за категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното предназначението за неземеделски нужди. 362.45 KB
Линк за достъп до ИИСДА / Административен регистър 57.53 KB
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – КЮСТЕНДИЛ 128.50 KB
СПИСЪК на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил и общинските служби по земеделие 61.38 KB
Общи стандарти за качество на административното обслужване 21.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271