22.02.2024


Списък на информационните масиви и ресурси, бази данни и регистри, налични в областна дирекция „Земеделие“ Кюстендил и Общинските служби по земеделие - териториални звена 200.94 KB
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил. 334.84 KB
Образец на заявление по чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД „Земеделие” на постъпилите по реда на чл. 37ж, ал. 12 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ заповеди, одобрени със Заповед № РД 09-756 от 26.09.2017г. МЗХГ 52.50 KB
Заявление за КАО /Приложение №2/ 18.47 KB
Протокол за устно заявяване на административна услуга /Приложение № 1/ 15.66 KB
ХАРТА НА КЛИЕНТА 2017 Г. 150.50 KB
Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 57.50 KB
Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи 57.00 KB
Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 45.00 KB
Банкови сметки на ОДЗ-Кюстендил 160.73 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271