22.02.2024


ХАРТА на клиента на ОДЗ-Кюстендил 74.98 KB
Образци на Заявления за регистрация, промяна и прекратяванена регистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани . 124.44 KB
Бланки на заявления по ЗОЗЗ 375.88 KB
Бланка на Искане за издаване на становище по чл.11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 ОТ 25 .10. 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им за изграждане на ОБЕКТ по чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата. 40.50 KB
Бланка на Искане за издаване на становище по чл.11, ал.1, т.4 от Наредба № 19 ОТ 25 .10. 2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им за изграждане на ОБЕКТ по чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата. 40.00 KB
Банкови сметки на Областна дирекция "Земеделие" - Кюстендил. 66.85 KB
Административни услуги, предоставяни чрез оправомощени служители на ОСЗ-ОД “Земеделие“ Кюстендил за неурбанизирана територия на административна област Кюстендил, за която има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ 176.01 KB
Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Областна Дирекция „Земеделие“ - Кюстендил 517.34 KB
ЗАПОВЕД № РД-05-42/28.03.2019 г. Номенклатура на делата със сроковете за съхраняване в Областна Дирекция „Земеделие” - Кюстендил 1.45 MB
Списък на административните услуги с номер в регистъра на услугите, предоставяни от областна дирекция „Земеделие“ - Кюстендил и Общинските служби по земеделие - териториални звeна 214.81 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


ADDRESS:

Kyustendil 2500,
44, Demokratzia str.

PHONES:
tel. (078) 550 273
fax (078) 550 271