29.05.2024

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. 34.51 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. 18.79 KB
Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти (Приета с ПМС № 260 от 29.07.2021 г., Обн. ДВ. бр.64 от 03 август 2021г.) 943.37 KB
Постановление № 302 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория 134.77 KB
Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките 107.87 KB
Наредба № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. 103.00 KB
Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (Приета с ПМС № 367 от 29.10.2021 г., Обн. ДВ. бр.91 от 02.11.2021г.) 666.31 KB
Наредба №7 от 28 Октомври 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България 322.47 KB
Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 1.51 MB
Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми 1.79 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


ADDRESS:

Haskovo 6300,
5, Svoboda sqr.

PHONES:
tel/fax
(038) 664 916

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: ODZG_Haskovo@mzh.government.bg