Върни се горе

При изпълнение на поетия ангажимент за прозрачност и конструктивен диалог публикуваме проект на Анализ на селското стопанство и ХВП изготвен от Института по аграрна икономика. Проектът на анализ не е приет от Министерство на земеделието, храните и горите и е обект на вътрешно съгласуване в рамките на работните групи към координационната група за ОСП. Анализът обхваща шест от деветте специфични цели за Новата ОСП и съгласно законодателната рамка за ОСП следва да бъде базиран на официални данни. В отговор на предложението на браншови организации отправено по време на Дискусията на тема „ОСП 2021-2027“ предоставяме възможност за изпращане на аргументирани бележки /подкрепени с официални данни/ по анализа в срок до 23 август 2019 на следния имейл адрес: cap@mzh.government.bg. След обобщаване на бележките ще бъде насрочена среща с представители на заинтересованите организации/институции за тяхното разглеждане и обсъждане.  

При предоставяне на бележки по Анализа на състоянието на селското стопанство и ХВП следва да посочвате раздел/ страница на анализа и да предоставите следната информация: браншова организация /институция, представител/и, имейл и телефон за връзка.