Върни се горе

При изпълнение на комуникационната стратегия публикуваме несъгласуван проект на „Анализ на влиянието на селското стопанство върху състоянието на околната среда и климатичните промени“. Проектът на Анализ на влиянието на селското стопанство върху състоянието на околната среда и климатичните промени, изготвен от Аграрния университет не е приет от Министерство на земеделието, храните и горите и е обект на вътрешно съгласуване в рамките на работните групи към координационната група за ОСП. Анализът обхваща три от деветте специфични цели за Новата ОСП, отнасящи се до околна среда и климат: принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчивата енергия; насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух; принос за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта; устойчиво горско стопанство;. Съгласно законодателната рамка за ОСП следва анализът да бъде базиран на официални данни. Предоставяме възможност за изпращане на аргументирани бележки /подкрепени с официални данни/ по проекта на анализ в срок до 8 февруари 2020 г. на следния имейл адрес: cap@mzh.government.bg

При предоставяне на бележки по проект на Анализ на влиянието на селското стопанство върху състоянието на околната среда и климатичните промени следва да посочвате раздел/страница на анализа и да предоставите следната информация: институция/браншова организация/организация, представител/и, имейл и телефон за връзка.

При изпълнение на комуникационната стратегия публикуваме проект на Социално-икономически анализ за развитието на селските райони. Проектът на Социално-икономически анализ за развитието на селските райони, изготвен от Университет за национално и световно стопанство е публикуван на сайта в секция „Анализи“, ОСП 2021-2027. Проектът на анализ не е приет от Министерство на земеделието, храните и горите и е обект на вътрешно съгласуване в рамките на работните групи към координационната група за ОСП. Анализът обхваща две от деветте специфични цели за Новата ОСП: развитието на стопанска дейност в селските райони и насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката. Съгласно законодателната рамка за ОСП следва анализът да бъде базиран на официални данни. Предоставяме възможност за изпращане на аргументирани бележки /подкрепени с официални данни/ по проекта на анализ в срок до 3 февруари 2020 г. на следния имейл адрес: cap@mzh.government.bg

При предоставяне на бележки по проект на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони следва да посочвате раздел/ страница на анализа и да предоставите следната информация: институция/браншова организация/организация, представител/и, имейл и телефон за връзка.

При изпълнение на поетия ангажимент за прозрачност и конструктивен диалог публикуваме проект на Анализ на селското стопанство и ХВП изготвен от Института по аграрна икономика. Проектът на анализ не е приет от Министерство на земеделието, храните и горите и е обект на вътрешно съгласуване в рамките на работните групи към координационната група за ОСП. Анализът обхваща шест от деветте специфични цели за Новата ОСП и съгласно законодателната рамка за ОСП следва да бъде базиран на официални данни. В отговор на предложението на браншови организации отправено по време на Дискусията на тема „ОСП 2021-2027“ предоставяме възможност за изпращане на аргументирани бележки /подкрепени с официални данни/ по анализа в срок до 23 август 2019 на следния имейл адрес: cap@mzh.government.bg. След обобщаване на бележките ще бъде насрочена среща с представители на заинтересованите организации/институции за тяхното разглеждане и обсъждане.  

При предоставяне на бележки по Анализа на състоянието на селското стопанство и ХВП следва да посочвате раздел/ страница на анализа и да предоставите следната информация: браншова организация /институция, представител/и, имейл и телефон за връзка.