24.04.2024


Болярово

повече>>

Елхово

повече>>

Стралджа


повече>>

Тунджа

повече>>

Ямбол

повече>>
653.55 KB
Заповед РД-07-1073-107/11.04.2018 г. за изменение на Приложение 1 към Заповед РД-07-2270-120/31.07.2017 г. 470.50 KB
Заповед РД-07-2270-180/23.10.2017 г. за изменение на Приложение 1 към Заповед РД-07-2270-120/31.07.2017 г. 90.00 KB
Заповед РД-07-2270-180/23.10.2017 г. за изменение на Приложение 1 към Заповед РД-07-2270-120/31.07.2017 г 90.00 KB
Заповед РД-07-3024-176/16.10.2017 за сключване на договори за земи от ДПФ, попадащи в масиви за ползване от споразумения 79.50 KB
Заповед РД-07-2559-146/26.09.2017 г. за изменение размера на средното рентно плащане за с.Гранитово, общ.Елхово 91.00 KB
Заповед РД-07-2270-145/20.09.2017 г. за изменение на Приложение 1 към Заповед РД-07-2270-120/31.07.2017 г. 111.00 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол за стопанската 2016-2017 година 339.50 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година 105.50 KB
Заповед № RD-07-2270-120 / 31.07.2017 г. за определяне на комисия за всички землища на територията на област Ямбол във връзка със заявления по реда на чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 годинa 1.01 MB


ADDRESS:

Yambol 8600,
9, Jorj Pazazov str.

PHONES:
tel.:(046) 877 863
(046) 661 854